Järnvägens nedgrävning

Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ned en del av sträckan. Staden har tagit fram ett planprogram som visar en inriktning över hur marken ovan och i närheten av tunneln kan utvecklas.
Diarienummer KS-0060/2015.

Tidsaxel

Figuren visar skedet i planprocessen

Trafikverket har ansökt om detaljplaneändring för att möjliggöra att Mälarbanan byggs ut. Fastigheten Sundbyberg 2:11 och angränsande områden berörs.

Kommunstyrelsen godkände den 12 mars 2018 planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna. Planprogrammet ligger till grund för det fortsatta arbetet med detaljplaner.

Det första förslaget till planprogram, som togs fram till samrådet i april 2016, har omarbetats med utgångspunkt i de synpunkter som kom in under samrådet. Under relaterat innehåll finner du Samrådsredogörelse planprogramsförslag.

Den 4 april–1 maj 2016 ställdes förslaget till planprogram ut och skriftliga synpunkter lämnades in.

Nu pågår arbetet med detaljplanen som tas fram parallellt med Trafikverkets järnvägsplan. Därefter ställs förslaget till detaljplan ut för samråd.

Strukturplan Planprogram Nya stadskärnan

Klicka på bilden för att göra den större. Strukturplan Planprogram Nya stadskärnan

Bakgrund

Den 25 mars 2013 godkände Sundbybergs fullmäktige ett
medfinansieringsavtal med Trafikverket, för att lägga järnvägen genom centrala Sundbyberg i en tunnel.

Sundbybergs stadshus AB ansvarar för samordningen och
projektledningen av arbetet, som har projektnamnet Nya stadskärnan.

Den 26 maj 2014 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i
uppdrag av fullmäktige att starta arbetet med detaljplanen för det nuvarande järnvägsområdet genom centrala Sundbyberg, fastigheten Sundbyberg 2:11 och angränsande områden som kan beröras.

Senast uppdaterad 21 mars 2018