Hjortronet 2, Ursviksvägen i Lilla Ursvik – rivning och nybyggnation

Befintligt bostadshus ersätts av fyra radhuslägenheter.
Diarienummer KS-0479/2016

Detaljplanepil

Skede som detaljplanen befinner sig i

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att pröva möjligheten att tillföra nya bostäder till Lilla Ursvik genom nybyggnation. Inom fastigheten Hjortronet 2 finns idag ett enbostadshus som har använts av olika verksamheter. På grund av detta är tomten idag helt asfalterad och används som parkeringsyta och avställningsplats.

• Fyra radhuslägenheter i två våningar
• Tomten som idag är asfalterad görs grönare
• Parkeringsplatser tillskapas närmast Ursviksvägen

Skede

Under sommaren 2017 var förslaget ute på samråd. Nu har planen kommit till granskningsskedet. Mellan 29 maj – 29 juni 2018 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Alla synpunkter välkomnas för att förbättra planförslaget!

Planförslaget visas på följande platser under granskningstiden:
• Stadshusets entré, Östra madenvägen 4
• Signalfabrikens bibliotek, Esplanaden 10
• Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan

Senast den 29 juni 2018 ska synpunkter ha inkommit skriftligen till:
Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

Eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Ange diarienummer: KS-0476/2016 på skrivelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag 7 november 2016, att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, i Lilla Ursvik.

Förslag till situationsplan från fastighetsägaren.

Fasadförslag från fastighetsägaren. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 28 maj 2018