Hjortronet 2, Ursviksvägen i Lilla Ursvik – rivning och nybyggnation

Befintligt bostadshus ersätts av fyra radhuslägenheter.
Diarienummer KS-0479/2016

Detaljplanepil

Skede som detaljplanen befinner sig i

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att pröva möjligheten att tillföra nya bostäder till Lilla Ursvik genom nybyggnation. Inom fastigheten Hjortronet 2 finns idag ett enbostadshus som har använts av olika verksamheter. På grund av detta är tomten idag helt asfalterad och används som parkeringsyta och avställningsplats.

• Fyra radhuslägenheter i två våningar
• Tomten som idag är asfalterad görs grönare
• Parkeringsplatser tillskapas närmast Ursviksvägen

Skede

Under sommaren 2017 var förslaget ute på samråd. Nu har planen kommit till granskningsskedet. Mellan 29 maj–29 juni 2018 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Alla synpunkter välkomnas för att förbättra planförslaget!

Planförslaget visas på följande platser under granskningstiden:
• Stadshusets entré, Östra Madenvägen 4
• Signalfabrikens bibliotek, Esplanaden 10
• Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan

Senast den 29 juni 2018 ska synpunkter ha inkommit skriftligen till:
Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg

Eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Ange diarienummer: KS-0476/2016 på skrivelsen

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav stadsledningskontoret i uppdrag 7 november 2016, att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Hjortronet 2, Ursviksvägen, i Lilla Ursvik.

Förslag till situationsplan från fastighetsägaren.

Fasadförslag från fastighetsägaren. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 13 augusti 2018