Hamnen 8, bostäder och centrumändamål, Hamngatan 33, centrala Sundbyberg

Nytt flerfamiljshus vid Hamngatan/Landsvägen. Diarienummer KS-0053/2015.

Förslaget

Detaljplaneförslaget ger möjlighet att bebygga området med ett nytt flerfamiljshus vid Hamngatan/Landsvägen samt att omvandla befintlig byggnad till bostäder. Planen omfattar cirka 85 bostäder med lokaler/service i bottenvåningen på den nya byggnaden, uppförs av Fastighets AB Förvaltaren, och kommer att upplåtas med hyresrätt.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2017 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund

Dåvarande stadsbyggnads- och miljönämnden fick i uppdrag av kommunfullmäktige 30 september 2013 § 281, att påbörja detaljplanearbete på Hamnen 8 vid Hamngatan i centrala Sundbyberg, avseende ett flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen. Planuppdraget grundar sig på en öppen prekvalificering, varav 4 bidrag gick vidare till en andra omgång. Det vinnande förslaget ”Hamnkvarteret” är underlag för detta detaljplaneförslag.

Illustration över gård mot ny byggnad, Jägnefält Milton

Vy från Landsvägen, Jägnefält Milton

Situationsplan illustration från projekttävlingen, Jägnefält Milton. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 4 december 2018