Gesällvägen – bostäder

Staden vill omvandla området från kontorspark och parkeringsplatser till bostäder, verksamheter, förskola samt stadsgator och torg. Detaljplan för Fredspipan 1 och del av fastigheterna Fröfjärden 1, Fröfjärden 7 och Sundbyberg 2:30. Diarienummer KS-0289/2015.

Förslaget

  • Fem nya kvarter med varierande byggnadshöjder i fyra till åtta våningar samt ett högre hus i 16 våningar
  • Kvarteren rymmer cirka 770 bostäder, en förskola och lokaler med centrumverksamhet i bottenvåningarna.
  • Parkstråk förlängs centralt genom området
  • Nya stadsgator med trädplanteringar

Skede

Nästa skede är granskning. Detta är sista chansen att lämna in synpunkter på förslaget. Den som inte senast under granskningstiden lämnar någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga stadens beslut att anta planen. All nödvändig information kommer att publiceras här inför granskningsskedet.

 

Illustration över området.

Illustration över området.

Bakgrund

I juni 2015 gav kommunstyrelsen i uppdrag till stadsledningskontoret att påbörja detaljplanearbete för bostäder och kontor på del av kvarteret Fröfjärden samt Fredspipan i Hallonbergen.

Den 22 juni–26 augusti 2016 hölls samråd.

Senast uppdaterad 16 januari 2018