Friluftsvägen och Ateljévägen - bostäder

Bostäder inom del av fastigheten Pollux 2, Friluftsvägen, Ateljévägen. Diarienummer KS-0047/2015. Planarbetet är för närvarande vilande.

Förslaget

  • Bostäder byggs vid Friluftsvägen och Ateljévägen i Storskogen
  • Kvartersmark överförs till allmän platsmark
  • Bostäder för ungdomar och studenter

Skede

Planprocessen är vilande.

Planområdet är rödmarkerat.

Planområdet är rödmarkerat.

Bakgrund

2011 fick stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att starta ett detaljplanearbete för nybyggnad av äldreboende vid Friluftsvägen och Ateljévägen i Storskogen.

2012 återkallades planuppdraget då det visade sig att tomten inte lämpade sig för äldreboende.

2013 återremitterades ärendet. Diskussioner förs om att bygga bostäder i närheten av värmeverket. Gällande regler för säkerhetsavstånd måste tas i beaktande.

Senast uppdaterad 2 januari 2018
Den röda ringen markerar planområdet

Den röda ringen markerar planområdet