Freden större 14 - utökad byggrätt

Utökad byggrätt och justering av förskolegård. Diarienummer KS-0452/2016

Förslaget

Detaljplanen handläggs med begränsat planförfarande, vilket innebär att endast ett kommunikationssteg hålls i form av samråd. Om samtliga sakägare godkänner planförslaget i samrådsskedet går detaljplanen direkt till antagande.

Syftet med ändringen av detaljplan är att:

  • Utöka byggrätten inom planområdet till största bruttoarea i kvadratmeter ovan överbyggd gård, exklusive inglasade balkonger.
  • Justera förskolegårdens utbredning och höjd för att öka gårdsytan och möjliggöra anslutning mot bostadsgård.
  • Ändra våningshöjden på föreslagna hus för att uppnå ett visuellt uttryck av att husen klättrar i höjd uppför berget.

Skede

Mellan 20 februari och 16 mars 2018 pågår granskning om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter ska senast 16 mars 2018 ha inkommit skriftligt till:
Sundbybergs stad
Stadsledningskontoret
172 92 Sundbyberg
eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se.
Ange diarienummer KS-0452/2016 på skrivelsen.

Planförslaget visas på följande platser under granskningstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Den som inte senast under granskningstiden lämnar någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Bakgrund

Den 7 november 2016 § 303 fick stadsledningskontoret i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete för en ändring av detaljplan C419, som antogs den 15 juni 2015 av kommunfullmäktige i Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 19 februari 2018