Freden större 14 - ny infart

Utformning av infart till kommande bebyggelse vid Freden större, Östra Madenvägen i Hallonbergen.
Diarienummer KS-0375/2016

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att ta i anspråk naturmark för att utforma en infart till kommande bebyggelse och att den befintliga gång- och cykelvägen måste omläggas i närliggande naturområde. Infarten möjliggör att ett nytt garage kan brukas. Antalet körfiler till infart begränsas till en fil i vardera riktning. Det ger även mer yta för vistelse och bättre flöde för gående till kvartersgatan som är tänkt som gågata. Behandlingen av kvartersmarkens vistelseyta ska belysa trygghetsfrågor.

Skede

Detaljplanen var ute på samråd under sommaren 2017 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprocessen, granskningsskedet som planeras att genomföras under våren 2018, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter.

Bakgrund

Stadsledningskontoret fick i uppdrag 10 oktober 2016 § 271 av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Freden större 11 och del av Sundbyberg 2:30. Fastigheten Freden större 11 har utgått ur detta arbete och är del av en annan detaljplaneändring.

Illustrationen visar nya infarten.

Illustration. Klicka på bilden för att förstora den.

Orienteringskarta över området. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 2 januari 2018