Freden större 14 - ny infart

Utformning av infart till kommande bebyggelse vid Freden större, Östra Madenvägen i Hallonbergen.
Diarienummer KS-0375/2016

Planprocesslinje

Förslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny infart till kommande parkeringsgarage. Planförslaget ska utformas med två körfält, ett i vardera riktningen, ut mot Östra Madenvägen. Planförslaget ska även utformas med inslag av grönska. Bergssidan på den västra sidan av planområdet ska släntas ned mot infarten för att skalan av denna ska upplevas som lägre.

Skede

Mellan 1 februari och 23 februari 2018 pågår granskning av förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Synpunkter ska senast 23 februari 2018 ha inkommit skriftligt till:

Sundbybergs stad, stadsledningskontoret, 172 92 Sundbyberg, eller till: kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0375/2016 på skrivelsen.

Planförslaget visas på följande platser under samrådstiden:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan

Den som inte senast under granskningstiden lämnar någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Bakgrund

Stadsledningskontoret fick i uppdrag 10 oktober 2016 § 271 av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Freden större 11 och del av Sundbyberg 2:30. Fastigheten Freden större 11 har utgått ur detta arbete och är del av en annan detaljplaneändring.

Illustrationen visar nya infarten.

Illustration

Klicka på bilden för att göra den större

Orienteringskarta över området. Klicka på bilden för att förstora den.

Senast uppdaterad 29 januari 2018