Ekensbergsvägen - bostadshus och verksamhetslokaler

Nybyggnation av bostadshus och verksamhetslokaler på fastigheten Slaktaren 12 samt del av Sundbyberg 2:17, Ekensbergsvägen i centrala Sundbyberg.
Diarienummer KS-0458/2016.

Förslaget

Syftet med planarbetet är att utreda möjligheten till uppförande av ny bostadsbebyggelse och verksamhetslokaler.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Stadsledningskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen den 7 november 2016 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för fastigheten Slaktaren 12 i centrala Sundbyberg.

Senast uppdaterad 26 november 2019
Planområdet inringat i rött

Planområdet inringat i rött.