Brotorp förskola, Strövarvägen

Detaljplan för utökad förskolegård, genom överföring av allmän platsmark från del av fastigheten Sundbyberg 2:92 till kvartersmark tillhörande fastigheten Terriern 1, Strövarvägen 9 i Brotorp.
Diarienummer KS-0720/2021

Förslaget

Syftet med detaljplanearbetet är att utreda möjlighet till större förskolegård, genom överföring av allmän platsmark från del av fastigheten Sundbyberg 2:92 till kvartersmark tillhörande fastigheten Terriern 1.

Skede

Nästa skede i planprocessen är samråd. Då kommer förslaget att ställas ut och du har möjlighet att lämna synpunkter.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera sektorn för samhällsbyggnad) fick den 20 december 2021 i uppdrag att påbörja planarbete för ändrad användning avseende utökad förskolegård på del av fastigheten Sundbyberg 2:92 och Terriern 1 i Brotorp.

Senast uppdaterad 17 mars 2022

Den röda markeringen visar planområdets läge. Klicka på bilden för att göra den större.