Brotorp, Fornbyvägen - parkmark till kvartersmark

Ändring av detaljplan för överförande av parkmark, från del av fastigheten Sadeln 1, till kvartersmark tillhörande fastigheten Betslet 10, Fornbyvägen 20 i Brotorp.
Diarienummer KS-0765/2020.

Förslaget

Syftet med detaljplanen är en marköverföring från del av Sadeln 1 till Betslet 10, som möjliggör ändring av fastighetsgräns. Hela Betslet 10 föreslås få samma bestämmelser som nuvarande Betslet 10 har, det vill säga bostadsändamål samt förses med bestämmelsen att marken ej får bebyggas (prickmark).

Skede

Mellan den 4 och 19 juni 2022 pågår granskning om förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planförslaget visas på följande platser under granskningstiden:
• Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4
• Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
• Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Senast den 19 juni 2022 ska synpunkter ha inkommit skriftligt till:
Sundbybergs stad
Stadsbyggnadsavdelningen
172 92 Sundbyberg
eller till kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0765/2020 på skrivelsen.

Bakgrund 

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen (numera sektorn för samhällsbyggnad) fick i uppdrag av kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott den 22 mars 2021 att påbörja planarbete för ändring av detaljplan för del av fastigheten Sadeln 1, parkmark till fastigheten Betslet 10, kvartersmark, Fornbyvägen 20 i Brotorp.

Planområdet har markerats med rött. Nuvarande utbredning av fastigheten Betslet 10 är markerad med blå linje.

Senast uppdaterad 2 juni 2022