Bild årets byggnad

Årets byggnad i Sundbyberg 2022

Sundbyberg är en av de kommuner som bygger mest. 2017 instiftade staden priset Årets byggnad som ska uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur. Omröstningen i tävlingen för 2022 pågick mellan 29 april-22 maj.

Tävlingen

Fyra bidrag nominerades till tävlingen: både enskilda byggnader och större projekt bestående av flera byggnader - alla färdigställda under 2021. Du hittar tävlingsbidragen här nedanför.

Här kan du läsa om vinnaren - Järvastationen, Sundbyberg 2:35!

Samtliga bilder är tagna av Mats Håkansson.


De nominerade byggnaderna 2022

# 1 Kronan 1
Adress: Sturegatan 2, 4 A-D (hela kvarteret)
Arkitekt: Reflex Arkitekter
Byggherre: Vasakronan

Arkitektens beskrivning:
Nya Kronan är ett stort hus anpassat till en småskalig charmig handelsgata. Av omtanke till omgivningen är den nya byggnaden uppdelad i mindre volymer med varierade fasader och höjder.

Höghuset är renoverat med respekt för husets gedigna material. De nya entréerna lyfts av det återbrukade detaljerade teglet.

Inslaget av mötesplatser, mindre parkstråk, utåtriktade bottenvåningar och konst bidrar till gaturummet och tryggheten på platsen.

Hållbarhet har varit en ledstjärna i projektet. Byggnaden är klassad med den högsta miljöcertifieringen, LEED Platinum.

Geoenergianläggning, gröna sedumtak och solcellsfasader är några av de klimatsmarta lösningarna.

# 2 Järvastationen Sundbyberg 2:35
Adress: Sjövägen 31
Arkitekt: Dan Cvetkovski Vattenfall och Christer Rabe Cosmo arkitektur ab
Byggherre: Vattenfall

Arkitektens beskrivning:
Volymen i svart glas är Vattenfalls nya station som förser staden med el.

Byggnaden ska överraska med en oväntad gestaltning för platsen. Stämningen på platsen är tänkt att framkalla känslor hos betraktaren. Att ge en upplevelse.

På Vattenfall står miljön i fokus i stort som smått. Stationen kyls effektivt med miljövänlig kyla från energibrunnar och kan leverera el tryggt även den varmaste sommardag. Den södervända slänten har gjorts iordning med sandbäddar och ängsblommor för vildbin.

# 3 Lektorn 1
Adress: Forskningsringen 81, 83
Arkitekt: Lindeberg Stenberg arkitekter AB
Byggherre: Järntorget

Arkitektens beskrivning: Lektorn är ett modernt bostadskvarter med lägenheter i varierande storlekar som består av två punkthus i suterrängläge. Arkitekturen, byggnadens placering och sockelvåningen med uppglasade portar knyter ihop fastigheten med omgivningen för att möjliggöra social samvaro, trygghet och gemensamma aktiviteter. Lösningen berikar upplevelsen både för den som vistas i fastigheten och för förbipasserande.

# 4 Förskolan Kvarnstenen 1
Adress: Gamla Enköpingsv. 155
Arkitekt: Marge
Byggherre: Sundbybergs Stad

Arkitektens beskrivning:
Förskolan möter gaturummet med en tydlig, rak volym, som stärker gatans karaktär av stadsgata.

Mot parksidan i söder bryts byggnadsvolymen upp och skapar en varierad utemiljö rik på rumslighet. En generös loftgång i trä ger möjlighet för lek och pedagogisk verksamhet utomhus och kontrasterar mot den murade fasadens jordiga färger.

Förskolan är projekterad efter Miljöbyggnad Silver. (Guld på energi).

Juryn

En jury bestående av tjänstepersoner och förtroendevalda utsåg de nominerade bland de byggnader som hade färdigställts och där inflyttning var påbörjad under 2021. Juryn tittade både på arkitekturen och på hur väl byggnaderna passar in i den omgivande miljön.

Juryn i alfabetisk ordning:

  • Titti Elert, planarkitekt
  • Erik Gutiérrez-Aranda (S), ordförande byggnads- och tillståndsnämnden
  • Isabel Bonilla, bygglovarkitekt
  • John Reinbrand, planchef
  • Anna Jonsson, kommunikationsstrateg
  • Stefan Bergström (C), ordförande stadsmiljö- och tekniska nämnden