Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om snöröjning. Du får också reda på hur du kontaktar oss om du fått skador på din egendom, eller har synpunkter på snöröjningen.

Vem beslutar när snöröjning ska utföras?

Stadens prioriteringsordning i samband med snöröjning fastställs av tekniska avdelningen.

Hur prioriteras snöröjningen?

Enligt stadens riktlinjer plogas prioriterade gator samt gång- och cykelvägar i ett första skede. Därefter, därefter plogas övriga gång- och cykelvägar.

Det är viktigt att utryckningsfordon och kollektivtrafik kan ta sig fram, därför plogar staden huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först.

Jag har fått skador på min egendom. Vad gör jag nu?

Om till exempel din bil, brevlåda eller ditt staket har fått skador vid snöröjning bör du anmäla det. Kontakta sektorn för samhällsbyggnad eller gör en felanmälan via e-tjänst. Vi kommer sedan att kontakta dig.

Vid en skadeanmälan ska du ange följande uppgifter:

  • Datum och tid då skadan inträffade
  • Gatuadress till platsen där skadan skett
  • Beskrivning av hur skadan gick till
  • Eventuella skadeståndsanspråk
  • Bifoga helst foto
  • Person- och kontaktuppgifter

Om brevlådan, staket eller rabatter är placerade utanför din tomtgräns kan du inte räkna med ersättning om de skadas vid snöröjning. Var noga med att se till att ett staket som sätts upp vid tomtgränsen är så pass kraftigt att det står emot snömassorna.

Jag har synpunkter på snöröjningen – hur gör jag?

Du kan felanmäla och lämna synpunkter i vårt formulär på sidan Synpunkter. Vid akut felanmälan kan du ringa servicecenter på telefon 08-706 65 00. På helger och vardagar efter klockan 17:00 ringer du 08-733 03 83.

Hur prioriteras snöröjningen i Sundbyberg utifrån ett jämställdhetsperspektiv?

Tekniska avdelningen har länge arbetat med vad som kan kallas jämställd snöröjning. Det innebär att snöröjning av gång- och cykelbanor samt ytor för kollektivtrafik prioriteras.

Att prioritera de ytor som används för gång, cykel och kollektivtrafik går även i linje med stadens policy för hållbart resande.

När kommer snöröjarna till min gata?

Viktigast är att utryckningsfordon och kollektivtrafik ska kunna ta sig fram. Därför plogar vi huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först. De stora gatorna tar sju timmar att snöröja vid ett snödjup på 7 cm, kommer det mer snö tar det längre tid. Därefter plogar vi resten av staden.

Att snöröja hela Sundbyberg med full bemanning tar 10–14 timmar.

Varför är det inte plogat?

Grunden för stadens vinterväghållning är att man ska kunna ta sig fram på gator samt gång- och cykelvägar. Undantag kan förekomma vid extrema väderförhållanden. Staden strävar efter att snöröja så fort som möjligt, men det är omöjligt att snöröja hela kommunen samtidigt. Därför finns det en prioriteringsordning där de gator samt gång- och cykelvägar med höga flöden och stort behov av snöröjning prioriteras högst.

En del trottoarer används som snöupplag under vintern då uppläggningsytan i staden är knapp.

Varför åker ni förbi oplogade och osandade gator?

Det kan bero på att de gatorna inte har prioritet just då, att de inte ingår i fordonets distrikt, att fordonet är trasigt eller att fordonet är på väg att hämta mer sand. Det kan även bero på att det är en plats staden inte ansvarar för.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Vid snöfall ansvarar Sundbybergs stad för att snöröja gator och trottoarer. Du som fastighetsägare har ansvar för snö och is som kommer från din fastighet, till exempel om det rasar snö och is från taket ner på trottoaren eller gatan. Om förbipasserande skadas av fallande snö eller istappar från taken kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig.

Du får inte skyffla ut snö på stadens mark. Snö som faller på tomten ska förvaras på tomten. Du ska även snöröja och sanda din egen uppfart om det är så att andra personer än du själv går på den.

Kan ni hjälpa mig att ta bort snövallen utanför min bostad?

Snövallar som bildas när staden plogar vägarna ska du som fastighetsägare själv skotta luckor i, för att man ska kunna ta sig till och från ditt hus. Det gäller till exempel sophämtningen som behöver komma fram till ditt hus och tömma dina sopor.

Snöhögar och snövallar vid busshållplatser och övergångsställen tar vi bort så snart vi kan efter snöröjningen. Det gäller även platser där snön ligger illa så att den är en fara för trafiken, eller när snön gör det svårt att ta sig fram.

Varför är vägar i mitt område så smalt plogade?

På grund av utrymmesbrist. Vi plogar så brett det går.

Vad gäller för bortforsling av snö?

Vi forslar bort snöhögar om de utgör trafikfara eller om de hindrar framkomligheten avsevärt.

Varför tar ni inte bort snövallar vid infarter och brevlådor?

Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att räddningsväg och passage/infart till fastigheten är tillgänglig.

Målet är att bortforsling av snövallar vid infarter till fastighetsmark ska ske senast 7 dagar efter den senaste snöröjningsinsatsen.

Varför blir det snöhögar i vägkorsningar, övergångsställen och cykel- och gångpassager?

När det snöar kraftigt måste snöröjarna, för framkomlighetens skull, i första hand ploga vägarna. De snömassor som tas bort placeras då på närmast lämpliga ställe.

Senast uppdaterad 19 januari 2023