Annektering av stadens mark

Stadens mark utanför den egna tomten ska kunna användas av alla. Man får därför inte sätta upp anordningar eller till exempel anlägga planteringar som kan ge intryck av att marken är privatägd.

Exempel på sådant är grillar, trädgårdsmöbler, studsmattor, komposter, pallkragar och häckar. Att ta stadens mark i anspråk på det viset kallas för annektering, och är inte tillåtet. Skötseln av området försvåras också, eftersom sakerna ofta står i vägen för våra maskiner och personal.

Ta reda på var tomtgränsen går

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går. I Sundbybergs stads webbkarta kan du leta upp din fastighet. Du hittar kartan på www.sundbyberg.se/karta Länk till annan webbplats..

Om det visar sig att du använder kommunens mark ber vi dig att respektera tomtgränsen och plocka bort olovliga anordningar snarast.

Vad händer om du annekterar stadens mark?

Om stadens mark används felaktigt kontaktar vi fastighetsägaren som överträtt gränsen och kräver att marken återställs. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder bli aktuella. Det är brottsbalken som reglerar privatisering av annans mark.

Om staden upptäcker att allmän platsmark har privatiserats informeras fastighetsägaren om detta samt blir ombedd att plocka bort olovliga anordningar samt återställa marken till ursprungligt skick inom två månader.

Efter att dessa två månader passerat kommer staden att utföra en uppföljande syn och städa av alla lösa föremål samt riva planteringar och andra mindre mark- och stenarbeten. Husbyggnationer och större konstruktioner lämnas över till stadens bygglovsenhet för handläggning.

Senast uppdaterad 21 december 2020