Bild på himmel.

Miljö

Här kan du läsa om vanligt förekommande störningar i miljön och hur du kan göra för att komma till rätta med dem.

Bil- och båttvätt

Biltvätt

Tvätta aldrig bilen på gatan eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Smutsvattnet från bilen innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. I Sundbyberg leds mycket av dagvattnet via gatubrunnar till norra/södra Råstabäcken, Bällstaån, Bällstaviken och Igelbäcken – som samtliga till slut mynnar ut i Östersjön.

Totalt tvättar vi svenskar bilen över 30 miljoner gånger per år. 20 miljoner av dessa tvättar sker på gatan. Genom att istället tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Avfettningsmedel behövs oftast bara när bilen är kraftigt nedsmutsad, som regel på vintern. Avfettningsmedel innehåller oftast både tensider och lösningsmedel som inte är bra för miljön. Tänk på att avfettningsmedel inte är avsett för att användas på hela bilen utan endast där smuts inte släpper med bara bilschampo. Tänk också på att du inte får avfetta bilen utanför tvättanläggningen för då rinner smutsigt tvättvatten ner i dagvattenbrunnarna. Extra avfettning behövs dessutom inte innan bilen körs in i en automattvätt.

Båtbottenfärger och båttvätt

Båtbottenfärger innehåller kemiska eller biologiska ämnen som aktivt motverkar påväxt av exempelvis alger, musslor och havstulpaner på båtskrov och övriga undervattensdelar. Nackdelen är att färgen läcker giftiga ämnen till kustnära ytvatten, vilket påverkar en mängd andra djur och växter. De är också svåra eller omöjliga för naturen att bryta ner.

För att skydda livet i vattnet har Kemikalieinspektionen i omgångar skärpt kraven på båtbottenfärger. Risken för påväxt beror på vattnets salthalt; påväxten är kraftigare och det finns fler påväxtarter på västkusten än på ostkusten.

Östersjön är är ett bräckvattenhav med låg artdiversitet – få olika arter – och räknas som ett särskilt känsligt havsområde. Det finns därför olika regler för användning av båtbottenfärger på ostkusten och västkusten. Hur färgen får användas ska framgå av färgburkens etikett.

Alternativ till de kemiskt verkande färgerna är fysikaliskt verkande färger eller mekaniska metoder. När du högtryckstvättar kölen ska du i första hand göra detta på en anläggning med spolplatta, där vattnet tillsammans med avspolad båtbottenfärg tas om hand och renas. Vissa större marinor har borsttvätt i vatten, där båtens köl kan tvättas medan båten ligger kvar i sjön.

Undvik att tvätta och slipa båten hemma på din egen tomt eftersom giftiga ämnen tillförs marken och i vissa fall även till dagvattennätet och vidare till sjöar och vattendrag.

Mer information

Luft

Utomhusluftens kvalitet påverkar inomhusluften. Luftkvaliteten inomhus påverkas även av byggnadsmaterial, personer som vistas inomhus samt vilka aktiviteter som pågår.

Luftföroreningar

Vanliga föroreningar i utomhusluften är kvävedioxider, svaveldioxider, ozon och partiklar i olika storlekar. Bil- och busstrafik samt små och stora förbränningsanläggningar är de verksamheter som främst ger upphov till luftföroreningar.

Luftföroreningar bidrar till försurning, skadar ozonskiktet, påverkar klimatet, orsakar växtskador, medför hälsoeffekter och luktproblem.

Mätning av luftföroreningar

Sundbybergs stad är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet samlar in mätdata från ett antal mätstationer samt utsläppsdata från verksamheter som kan belasta luften. Genom samarbetet har vi en god uppfattning om luftföroreningssituationen i stort. Staden genomför även egna mätningar för att mer lokalt övervaka luftföroreningssituationen.

Luftintag till byggnader

Intag av luft till byggnader bör alltid placeras så att bästa möjliga tilluftskvalitet erhålls. Detta är särskilt viktigt vid byggnation intill starkt trafikerade vägar och gator.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls väl inom Sundbyberg, med ett fåtal undantag. Det finns ett åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län.

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåtet i max en minut i Sundbyberg enligt lokala föreskrifter. Regeln gäller inte om du står i en bilkö eller om du har motorn igång för att driva exempelvis en sopbil. Observera att det inte heller är tillåtet med tomgångskörning för att värma upp bilen.
Läs Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa i Sundbybergs stad Pdf, 94.9 kB..

Reglerna är till för att minska störningen från trafiken och skydda människors hälsa och miljön.

Överträdelse kan ge böter

Om du ser att någon bryter mot enminutsregeln för tomgångskörning kan du polisanmäla det. Saken utreds sedan av en allmän åklagare och en fällande dom kan ge böter. Telefonnumret till polisen i icke akuta ärenden är 114 14.

Mer information

PCB

Den här informationen är främst för dig som har ett fastighetsägaransvar. PCB står för polyklorerade bifenyler, och är en grupp svårnedbrytbara, organiska föreningar som anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön.

PCB har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor. Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge, men ämnet finns fortfarande kvar i byggnader och produkter. Därför ska byggnader och anläggningar inventeras och vid behov saneras från PCB.

Fastighetsägaransvar

Ägare av byggnader byggda eller renoverade under åren 1956–1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus), samt rapportera resultatet av inventeringen till kommunen.

Om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm PCB (500 mg/kg) eller mer ska byggnaden saneras. Produkter som misstänks innehålla PCB ska märkas upp, dekontamineras eller omhändertas som farligt avfall. Vissa PCB-produkter ska anmälas till Naturvårdsverket.

Byggnader eller anläggningar som är uppförda eller renoverade 1956–1969, med undantag av industribyggnader, ska vara sanerade senast den 30 juni 2014.

Byggnader eller anläggningar uppförda eller renoverade 1970–1973 ska vara sanerade senast den 30 juni 2016, liksom industribyggnader som är uppförda eller renoverade 1956–1973.

I PCB-förordningen finns mer information om vad som gäller för dig som är fastighetsägare.

Effekter av PCB

Den mest uppmärksammade miljöeffekten är störningar i djurs förmåga att fortplanta sig. Sådana störningar har setts hos bland annat säl, mink, utter, sillgrissla och havsörn. När PCB-belastningen var som högst i miljön minskade stammarna av dessa arter. Sälstammen har nu ökat igen, samtidigt som PCB-halterna i miljön är betydligt lägre än i början på 1970-talet, men halterna är fortfarande otillfredsställande höga.

PCB kan påverka människors nervsystem och immunförsvar och så småningom även leda till cancer.

Mer information

Senast uppdaterad 9 mars 2023