Uppföljning av klimat- och hållbarhetspolicy

Miljöarbetet ska mätas och redovisas till kommunfullmäktige varje år med följande utvalda miljöindikatorer.

Nedan redovisas uppföljning av indikatorer i klimat- och hållbarhetspolicyn.

Uppföljning av mål och indikatorer

Kommunen som geografiskt område

Indikator

Basvärde

2015

2016

2017

Måltal

Kommentar till resultat

Total energianvändning
kWh/år och invånare

24503
(1990)

19256
(2014)

18730
(2015)

 

18128

(2016)

minska
30
procent
(2020)

Minskning har skett med 26 procent mellan 1990
och 2016.

 

Källa: Statistiska centralbyråns
kommunal och energistatistik.

Koldioxidutsläpp från
industrin
ton CO2/invånare

0,22
(1990)

0,03
(2013)

0,03
(2014)

0,03
(2015)

minska
40
procent
(2020)

Målet är uppnått. Målet omfattar inte de industrier som omfattas av handeln med utsläppsrätter.

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen, RUS, SCB (publiceras på Sekom)

Koldioxidutsläpp från
övriga sektorer
ton CO2/invånare

1,2
(1990)

0,5
(2013)

0,5
(2014)

0,4
(2015)

minska
40
procent
(2020)

Målet är uppnått, utsläppen har minskat
med 66 procent. Nyckeltalet redovisar
koldioxidutsläpp inom kommunen exklusive
industrins utsläpp.

 

Källa: Nationella emissionsdatabasen,
RUS, SCB (publiceras på Sekom)

Antal resor med
kollektivtrafik
resor/invånare

1,23
(2007)

1,32
(2014)

1,30
(2015)

1,34
(2016)

öka

Målet är uppnått. Antal påstigande (t-bana, buss och pendeltåg) i kommunen en vintervardag.

 

Källa: Fakta om SL och länet 2015-12-14.

Antal meter gång- och
cykelväg

36960
(2011)

40000

44607

45100

öka

Målet är uppnått.

 

Källa för 2017: Tekniska enheten, Sundbybergs
stad. (Övergångsställens längder räknas inte med).

Andel miljöcertifierade
skolor och förskolor

23
(2011)

57

54

-

öka

Källa:
www.hsr.se

Publiceras på Sekom men men med anledning av att HSR gör om sitt program redovisas inga uppgifter
för 2017.

Antal företag med
miljölednings-system

21
(2011)

26

26

31

öka

Målet är uppnått.
Företag certifierade
enligt ISO 14001. Källa:
www.certifiering.nu

Andel invånare som bor
mindre än

300 meter till
bostadsnära natur

se
kommentar
(2011)

_

100

100

bevara

Målet är uppnått. Nästan alla boende har mindre
än 300 meter till bostadsnära natur.
Undantag är åtta bostadshus i östra änden
av Vintergatan mot Ekensbergsvägen där
avståndet är 320 meter.

 

Källa: Grönplan 2011

Materialåtervinninginsamling
av förpackningar


År 2016 ska högst 30 kilo förpackningar och returpapper per invånare och
år finnas i hushållssoporna
enligt Avfallsplan 2009-2020.

glas kg/invånare

7,6

8,4

11,9

13,9

öka

21,19 kg per invånare i
Sverige 2016

papper kg/invånare

6,5

7,2

7

7,7

öka

13,24 kg per invånare i
Sverige 2016

metall kg/invånare

1,8

0,8

0,9

1,0

öka

1,6 kg per invånare i
Sverige 2016

plast kg/invånare

4,7

3,3

3,7

3,6

öka

6,38 kg per invånare i
Sverige 2016

tidningar kg/invånare

38

21,3

18,2

18,7

öka

18,2 kg per invånare i
Sverige 2016.


Källa:www.ftiab.se

Kommunkoncernen

Indikator

Basvärde

2015

2016

2017

Måltal

Kommentar till resultat

Andelen förnybar och
återvunnen energi i stadens
lokaler

100
(2009)

100

100

100

bevara

Källa: Norrenergi AB och
elleverantör

Inköpt energi i bostäder,
värme och el kWh/m2
Atemp

171
(1995)

148

149

144

 

120
(2020)

Minskning under 2017 beror på
systematiskt driftoptimeringsarbete
i kombination med större
energieffektiviseringsåtgärder.

 

Källa: Fastighets AB
Förvaltaren.

Andelen miljöbilar

9
(2009)

31

39

50

öka

Personbilar och lätta
lastbilar som uppfyller
miljökraven i definition
2007 och 2013.

 

Källa: Transportstyrelsen

Andelen ekologiska
livsmedel (mätt i kronor)

16,6
(2011)

30,4

31

38,6

50
(2018)

Andelen ekologiska
råvaror på stadens
förskolor och skolor ska
uppgå till 50 % år 2018.


Källa: Stadsmiljö- och
serviceförvaltningen,
måltidsverksamheten

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare)

0, 13

0.04

0,04

0,02

minska

Baserat på mängd inköpt drivmedel.

Läs mer om stadens miljöarbete

I årsredovisningen kan du läsa mer om hur Sundbybergs stad arbetar med miljö.