Uppföljning av klimat- och hållbarhetspolicy

Miljöarbetet ska mätas och redovisas till kommunfullmäktige varje år med följande utvalda miljöindikatorer.

Energi

I jämförelse med 1990 har Sundbybergs stad inte minskat energianvändningen alls enligt Statistiska centralbyråns statistik. Enligt uppdragen kopplade till Sundbybergs stads vision ska energianvändningen minska med 30 procent till 2020. Tabellen nedan visar den totala energianvändningen per invånare och år i Sundbybergs stad 1990–2009.

‌Energianvändning
ÅrTotal energianvändning per invånare (kWh/år)
199024 503
200522 230
200622 172
200722 233
200821 202
200924 495

 

Diagrammet visar energianvändningen, uppdelad på olika sektorer.

Koldioxid

Staden har minskat de totala utsläppen av koldioxid med 22 procent sedan 1990, enligt statistik från Statistiska centralbyrån. Enligt uppdragen kopplade till Sundbybergs stads vision ska koldioxidutsläppen minska med 40 procent till 2020.

Totalt 32 964 ton CO2 släpptes ut 2009, vilket innebär cirka 0,9

ton CO2 per invånare. Denna statistik är inte helt rättvis eftersom invånarna släpper ut en hel del koldioxid genom de varor och tjänster de köper in från andra delar av Sverige och världen som inte är med i dessa beräkningar. Informationen är hämtad den 30 januari 2012 från Länsstyrelsens uppföljningssystem för de nationella miljömålen (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet – RUS).

 

Diagrammet redovisar de totala utsläppen av koldioxid samt per sektor.

Materialåtervinning

Insamling av tidningar har minskat från 2009, metall och plast har ökat markant och glasinsamlingen har minskat något. Informationen är hämtad den 30 januari 2012 från Förpacknings- och tidningsinsamlingen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diagrammet visar insamlingsstatistik av fem olika fraktioner inom Sundbybergs stad per invånare 2006–2010.

Grönområden, andel invånare som bor nära

Nästan alla boende i Sundbyberg har mindre än 300 meter till bostadsnära natur eller parker. Undantag är åtta bostadshus i östra änden av Vintergatan mot Ekensbergsvägen och gränsen till Solna där avståndet är 320 meter.

Resor i kollektivtrafik per invånare

Antalet påstigande (t-bana, pendel och buss) en vinterdag 2009 vid Sundbybergs centrum var 22 100 stycken. Antalet påstigande i Sundbybergs centrum har legat runt 19 000 år 2003–2008 trots att befolkningen ökat. En ökning har skett år 2009–2010 och då speciellt på t-banan. 

Informationen är hämtad från rapporten "Fakta om SL och länet " av Anna Bruzaeus, 2011-06-21.

Miljöledningssystem i företag

Inom Sundbybergs stad är 21 företag certifierade enligt ISO 14001. Enligt 2009 års miljöredovisning var 25 företag certifierade enligt ISO14001 förra året. Informationen är hämtad den 26 januari 2012 från certifiering.nu.

Ekologiska livsmedel

Sundbybergs stads verksamheter har handlat 16,6 procent ekologiska livsmedel under 2011. Målet är att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel till 25 procent år 2014. Under 2010 handlade Sundbybergs stad 13,4 procent ekologiska livsmedel

Antal meter gång- och cykelväg

Inom staden finns cirka 80 km gång- och cykelvägar. Sundbyberg strävar efter att anlägga fler gång- och cykelvägar för att gynna gång- och cykeltrafikanter.

Tätortens halt av partiklar

De mätningar som genomförts i länet visar tillsvidare inte på någon nedåtgående trend. Inom Sundbybergs stad genomförs inga mätningar på partiklar.

Senast uppdaterad 19 april 2018