Nationella miljömål

Vi vill lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. Så lyder det så kallade generationsmålet. Det och 16 miljökvalitetsmål är antagna av Sveriges riksdag och ska leda till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling.

En ekologiskt hållbar utveckling ska

  • främja människors hälsa, värna biologisk mångfald och andra naturvärden
  • ta tillvara de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna.

Miljömål

Miljömålen beskriver den kvalitet vi vill att miljön ska ha år 2020. Det finns 16 miljömål inom olika områden – allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark. För varje mål finns ett antal preciseringar, som förtydligar vilket miljötillstånd som ska uppnås inom olika områden.

Strategier

Sveriges regering har formulerat tre åtgärdsstrategier där synergieffekter uppstår genom att en åtgärd träffar flera miljökvalitetsmål. Arbetet med miljökvalitetsmålen blir därmed mer kostnadseffektivt. 

  • En strategi för effektivare energianvändning och transporter — främst för att minska utsläppen från energi- och transportsektorerna.
  • En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp för att minska användningen av naturresurser, minska de diffusa utsläppen av miljögifter och för att skapa energi- och materialsnåla kretslopp.
  • En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö för att bevara den biologiska mångfalden och värdefulla kulturmiljöer, skydda människors hälsa, samt för miljöanpassad fysisk planering och hållbar bebyggelsestruktur.
Senast uppdaterad 5 april 2018