Hållbart resande

Sundbyberg är landets minsta, mest tätbefolkade och snabbast växande kommun. En befolkningsökning i kombination med en ambition om en levande stad där hållbara resor dominerar kräver strategier för hur staden ska utformas  och uppmuntra till goda beteenden i vardagen.

Sundbybergs stads policy för hållbart resande

Sundbybergs stad ska vara en hållbar stad med ett hållbart resande, där behovet av bil och transporter minskar.

Staden ska planera transportsnålt i syfte att åstadkomma en funktionsblandad stad med arbetsplatser, skolor, service och rekreationsmöjligheter med god tillgänglighet för kollektivtrafik, gående och cyklister.
 
Staden ska, i nära samarbete med andra aktörer, uppmuntra till beteendeförändringar och åtgärder som främjar hållbart resande och vara en förebild i det avseendet. Vid planering, exploatering, projektering, byggande, drift, underhåll och övrig verksamhet ska staden underlätta för alla som bor, verkar och vistas i Sundbyberg att röra sig i och till och från staden genom att gå, cykla eller åka kollektivt.

Läs policyn för hållbart resandePDF

Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad

Mobilitetsprogrammet beskriver stadens arbete för att göra det tryggt, tillgängligt, trafiksäkert och enkelt för alla att resa hållbart och vistas i gaturummet.

Läs mobilitetsprogrammetPDF

Mobilitetsnorm för Sundbybergs stad

Vid ny-, om- och tillbyggnation som medför ett tillskott av bostäder ska exploatören förhålla sig till Sundbybergs stads mobilitetsnorm. Mobilitetsnormen anger hur många parkeringsplatser för cykel och bil som exploatörer ska bygga, så kallade parkeringstal. Normen är flexibel, vilket innebär att antalet parkeringsplatser minskar om exploatören genomför mobilitetsåtgärder.

Läs mobilitetsnormenPDF

Se beräkningsmall för mobilitetsnormen Excel

Senast uppdaterad 23 april 2019