Illustration av en bil i form av en grön sladd

Klimat och hållbarhet

Sundbybergs stad är en ekokommun och arbetar för att skapa ett hållbart samhälle, där ekologisk hållbarhet är en del av det. För att uppnå detta har Sundbybergs stad antagit en klimat- och hållbarhetspolicy som följs upp årligen. 

Plattformen för Sundbybergs stads arbete med miljöfrågor och ekologisk hållbarhet utgår idag från stadens klimat- och hållbarhetspolicy. Det handlar bland annat om att minska utsläppen till luft och vatten för att klara miljökvalitetsnormer, minska stadens klimatpåverkan och spridningen av miljögifter. Det övergripande målet i policyn är att Sundbyberg ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle. Policyn konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner och följs upp i tertialrapporter och årsredovisningar genom fastställda indikatorer.

Nationella miljömål

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som är antagna av Sveriges riksdag och gäller nationellt, regionalt och lokalt. Kvalitetsmålen leder vägen för stadens strävan mot en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy utgår från de nationella miljökvalitetsmålen.

Medlemskap för hållbarhet

För att uppnå en hållbar stad samarbetar vi med flera nätverk på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Sundbyberg är sedan 1999 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (Sekom). För att få vara medlem ska kommunen ha antagit ett program för sina verksamheter i enlighet med Riodokumentets Agenda 21. Som medlem arbetar Sundbybergs stad också för att uppnå Det Naturliga Stegets fyra systemvillkor vilket redovisas med gröna nyckeltal. Här kan du se de gröna nyckeltalen för Sundbybergs stad.länk till annan webbplats

Sedan 2015 är staden medlem i Sweden Green Building Council. Det är en ideell förening som är öppen för alla organisationer inom den svenska bygg- och fastighetsbranschen. Som medlem är vi med och verkar för ett hållbart byggande och för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Fairtrade city

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av Agenda 2030.

Sundbybergs stad är en Fairtrade City sedan 2013 och arbetar aktivt för att påverka företag att öka utbudet och inköpen av etiska produkter. Staden arbetar också för att öka andelen livsmedel i den egna organisationen som är märkta med Fairtrade. Till exempel är 90 procent av allt te och kaffe inom de kommunala verksamheterna märkta med Fairtrade.

Miljöaktiviteter

Sundbybergs stad är delaktiga i olika miljöaktiviteter under året för att visa på sitt engagemang för hållbar utveckling.

Earth hour

I mars stöder staden manifestationen Earth Hour. 

Håll Sverige rent

Varje år deltar staden i Håll Sverige Rents nationella aktion mot nedskräpning – Skräpplockardagarna.

Alla som bor eller arbetar i Sundbyberg kan delta för att göra närmiljön lite finare.

Europeiska trafikantveckan

I september deltar staden i den europeiska trafikantveckan.

Demokrativeckan

I oktober deltar staden i demokrativeckan. ​


Senast uppdaterad 8 mars 2021