Bergvärme

Värmepumpar som tar upp värme från mark eller vatten måste anmälas till byggnads- och tillståndsnämnden. Innan du installerar en värmepump bör du ta reda på vilken typ av anläggning som passar dig och ditt hus bäst.

Om du behöver hjälp kan du kontakta energirådgivningen för kostnadsfri och oberoende information. Borrhålet för bergvärme kallas energibrunn. Innan du borrar en energibrunn i Sundbyberg måste du göra en skriftlig anmälan till byggnads- och tillståndsnämnden.

Anmälan

En anmälan ska innehålla uppgifter om fastighet, fastighetsägare, typ av anläggning, installatör, borrhålets placering och eventuella gradning (vinkling). En skalenlig situationsplan (i skala 1:400) med borrhålet inritat ska biläggas anmälan. En särskild anmälningsblankett finns att ladda ner och skriva ut. Din anmälan behandlas av byggnads- och tillståndsnämnden inom, normalt sett, några veckor.

Borrhålets placering

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att säkerställa att du inte borrar på ett olämpligt ställe. Innan anmälan skickas in till kommunen behöver du försäkra dig om att du inte kommer att borra igenom några ledningar. Du kan till exempel använda tjänsten Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på annat sätt säkerställa befintliga ledningars läge. Till anmälan bifogas sedan bekräftelsen från Ledningskollen eller annat underlag som visar att ledningarnas läge kontrollerats.

Eftersom marken runt borrhål kyls av med tiden är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära grannens energibrunn. Även om grannen idag saknar en energibrunn ska du borra med en viss marginal till tomtgräns, så att grannarna har kvar möjligheten att borra en energibrunn i framtiden.

I Sundbyberg försöker vi i de flesta fall tillämpa följande avstånd beträffande borrhålets placering:

  • 10 meter till tomtgräns
  • 20 meter från borrhål till befintliga energibrunnar

En möjlighet att underskrida minimiavståndet är att grada (vinkla) borrhålet från lodlinjen, så att hålets aktiva del hamnar längre bort från grannens energibrunn än om hålet borrats vertikalt. Du kan placera borrhålet närmare än 20 meter från grannens energibrunn om följande krav är uppfyllda:

  • På 40 procent av borrhålets djup under markytan ska avståndet till grannens borrhål vara minst 20 meter.
  • Grannen är informerad om att hålet gradas så att avståndsvillkoren uppfylls (be grannen skriva på situationsplanen med borrhålet inritat).
  • Borrhålet får inte till någon del hamna utanför tomtgränsen eller dess vertikala projektion.

Normbrunn -16

Energibrunnen ska utformas och anläggas enligt kriterierna i Normbrunn -16. Normbrunn -16 är ett dokument framtaget av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Brunnens utformning ska bland annat förhindra att förorenat ytvatten eller ytligt liggande grundvatten tränger ner i energibrunnen.

Certifierade borrföretag

Borrföretaget ska vara certifierat enligt SITAC:s certifieringssystem eller ha motsvarande kompetens.

Förorenad mark

I norra och östra Ursvik har man på några platser upptäckt klorerade lösningsmedel i marken och grundvattnet. Detta är en förorening som kan påverka människors hälsa där extra försiktighet kan behöva tas vid borrning efter bergvärme. För att säkerställa att borrning i dessa områden inte riskerar att sprida föroreningen ytterligare kan det krävas att man genomför en enklare markundersökning innan borrning får påbörjas. Innan du bestämmer dig för att skicka in en anmälan för att borra på din fastighet, är du välkommen att kontakta miljöenheten för att se om detta påverkar dig och vad du i så fall behöver göra.

Oljecisterner

Oljecisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att påfyllnadsskydd och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte återfylls av misstag. Meddela byggnads- och tillståndsnämnden genom att skicka in ett skrotningsintyg om du tar en cistern ur bruk.

Efter borrning

När borrningen är klar skriver borrföretaget ett så kallat brunns- och borrprotokoll. Detta dokument är borrfirman enligt lag skyldig att skicka in till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), för registrering i det nationella brunnsarkivet. Protokollet skrivs i tre exemplar och du som kund ska få ett.

Senast uppdaterad 27 september 2023