Radon

Radon är en radioaktiv gas som är lukt- och färglös. Den bildas naturligt genom att uran i jordskorpan sönderfaller. Radon finns med några undantag överallt i marken i mer eller mindre koncentrerad form. Radon i bostäder kommer från marken och/eller byggnadsmaterialet blå lättbetong. De som har egen brunn kan även få radon ifrån dricksvattnet.

Hälsoeffekter

Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Eftersom radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter är människors rökvanor en stor bidragande faktor till antalet lungcancerfall till följd av radon. Socialstyrelsen uppskattar att radon orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen, varav omkring 50 bland personer som aldrig varit rökare. 

Radonmätning

Radonhalten i bostadshus ska mätas under eldningssäsongen 1 oktober–30 april, under en period av minst två månader. Sista datum för att påbörja en mätning är alltså den sista februari. Mätningen ska utföras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Det innebär kortfattat att alla våningsplan med boendeutrymmen ska mätas samt att mätningen endast ska utföras i boendeutrymmen (ej kök och badrum). För flerbostadshus ska även minst 20 procent av det totala antalet lägenheter mätas och alla lägenheter med markkontakt bör mätas.

Stadsmiljö- och serviceförvaltningen i Sundbyberg har upphandlat Eurofins Radon Testing Sweden AB för beställning av mätning av radon. Du kan beställa radondosor genom kommunen och får då ett rabatterat pris.

Mätdosorna levereras i paket om två eller tre dosor. Behöver du fem dosor beställ ett paket med två dosor och ett med tre.

  • 300 kronor inklusive moms per mätpaket med 2 dosor
  • 400 kronor inklusive moms per mätpaket med 3 dosor

Det finns även fler företag på marknaden där du kan beställa en radonmätning. Följande bolag har ackrediterade laboratorium för mätning av radon:

Beställning genom Eurofins

Gör din beställning här.länk till annan webbplats

När beställningen är gjord, skickas ett mätpaket hem till dig (efter cirka 2–3 veckor) med mätdosor som ska placeras ut enligt medföljande instruktioner. Efter avslutad långtidsmätning skickar du tillbaka dosorna till Eurofins för analys. Ett resultat av radonmätningen skickas till dig med posten. Kommunen får en kopia på resultatet av mätningen och den blir då en offentlig handling.

Mätningen ska ske i rum som används varje dag i bostaden. För hus och lägenheter i ett plan ska minst två rum mätas, varav ett sovrum och ett annat som används mycket, till exempel vardagsrummet. Om bostaden har flera plan ska minst en mätning göras på varje plan.

Vid frågor som rör beställningen av radonmätning kontakta Eurofins via e-post info.radon@eurofins.se eller telefon 010-490 84 80. Om du behöver hjälp att beställa radondosor via internet kan du kontakta miljöenheten eller förvaltningens administration via växeln 08-706 80 00 eller via e-post btn@sundbyberg.se.

Riktvärden och sanering

Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 luft för bostäder och allmänna lokaler. Enligt Boverkets byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3. Enligt de av riksdagen antagna nationella miljökvalitetsmålen ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Bq/m3 år 2020. Det är fastighetsägarens ansvarar att vidta åtgärder om radonhalten i en fastighet överstiger aktuella riktvärden.

Redovisning av radonmätning till miljöenheten

Miljöenheten vill ha en kopia på mätresultatet för att kunna föra in dessa i registret. För flerbostadshus vill vi gärna att det tydligt framgår att mätningen genomförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. För att det ska bli så enkelt som möjligt får du gärna fylla i blanketten Blankett att rapportera radonnivåerWord.

Du som ska köpa en bostad är ofta intresserad av om en radonmätning har gjorts i den aktuella bostaden och vad resultatet i så fall blev. Här kan du söka i vårt register över fastigheter i kommunen där radonmätning har utförts.

Information om avgifter

För bedömning av radonmätningar tar miljöenheten ut en timavgift för den handläggningstid som läggs ner i ärendet. Debiterbar tid är all tid för arbete så som upprättande av tjänsteanteckningar och tjänsteskrivelser, uppmaningar om att inkomma med uppgifter samt telefonsamtal.

Om mätresultatet skickas in tillsammans med en korrekt ifylld radonblankett och mätningen har genomförts enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder utan att miljöenheten har begärt in uppgifterna, debiteras du inte för handläggningstiden.

Ett av riksdagens nationella miljömål är att samtliga bostäder i landet ska ha en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m3 luft. Miljöenheten arbetar kontinuerligt med att kontrollera att samtliga fastighetsägare i Sundbybergs stad har mätt radonhalten i sina fastigheter. Miljöenheten kommer därför någon gång att kontakta dig och begära in uppgifter om radonmätning om du inte själv väljer att skicka in uppgifterna.

Senast uppdaterad 16 augusti 2018