Luft

Utomhusluftens kvalitet påverkar inomhusluften. Luftkvaliteten inomhus påverkas även av byggnadsmaterial, personer som vistas inomhus samt vilka aktiviteter som pågår.

Luftföroreningar

Vanliga föroreningar i utomhusluften är kvävedioxider, svaveldioxider, ozon och partiklar i olika storlekar. Bil- och busstrafik samt små och stora förbränningsanläggningar är de verksamheter som främst ger upphov till luftföroreningar.

Luftföroreningar bidrar till försurning, skadar ozonskiktet, påverkar klimatet, orsakar växtskador, medför hälsoeffekter och luktproblem.

Mätning av luftföroreningar

Sundbybergs stad är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet samlar in mätdata från ett antal mätstationer samt utsläppsdata från verksamheter som kan belasta luften. Genom samarbetet har vi en god uppfattning om luftföroreningssituationen i stort. Staden genomför även egna mätningar för att mer lokalt övervaka luftföroreningssituationen.

Luftintag till byggnader

Intag av luft till byggnader bör alltid placeras så att bästa möjliga tilluftskvalitet erhålls. Detta är särskilt viktigt vid byggnation intill starkt trafikerade vägar och gator.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls väl inom Sundbyberg, med ett fåtal undantag. Det finns ett åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län.

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåtet i max en minut i Sundbyberg. Detta gäller inte vid bilkö eller om motorn hålls igång för att driva en annan anordning på fordonet. Observera att det inte heller är tillåtet med tomgångskörning för att värma upp bilen.

Senast uppdaterad 12 juni 2018