Moln på himlen

Luft

Utomhusluftens kvalitet påverkar inomhusluften. Luftkvaliteten inomhus påverkas även av byggnadsmaterial, personer som vistas inomhus samt vilka aktiviteter som pågår.

Luftföroreningar

Vanliga föroreningar i utomhusluften är kvävedioxider, svaveldioxider, ozon och partiklar i olika storlekar. Bil- och busstrafik samt små och stora förbränningsanläggningar är de verksamheter som främst ger upphov till luftföroreningar.

Luftföroreningar bidrar till försurning, skadar ozonskiktet, påverkar klimatet, orsakar växtskador, medför hälsoeffekter och luktproblem.

Mätning av luftföroreningar

Sundbybergs stad är medlem i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet samlar in mätdata från ett antal mätstationer samt utsläppsdata från verksamheter som kan belasta luften. Genom samarbetet har vi en god uppfattning om luftföroreningssituationen i stort. Staden genomför även egna mätningar för att mer lokalt övervaka luftföroreningssituationen.

Luftintag till byggnader

Intag av luft till byggnader bör alltid placeras så att bästa möjliga tilluftskvalitet erhålls. Detta är särskilt viktigt vid byggnation intill starkt trafikerade vägar och gator.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls väl inom Sundbyberg, med ett fåtal undantag. Det finns ett åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län.

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåtet i max en minut i Sundbyberg enligt lokala föreskrifter. Regeln gäller inte om du står i en bilkö eller om du har motorn igång för att driva exempelvis en sopbil. Observera att det inte heller är tillåtet med tomgångskörning för att värma upp bilen.
Läs Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa i Sundbybergs stadPDF.

Reglerna är till för att minska störningen från trafiken och skydda människors hälsa och miljön.

Överträdelse kan ge böter

Om du ser att någon bryter mot enminutsregeln för tomgångskörning kan du polisanmäla det. Saken utreds sedan av en allmän åklagare och en fällande dom kan ge böter. Telefonnumret till polisen i icke akuta ärenden är 114 14.

Senast uppdaterad 9 december 2020