Fiskmåsar på rad

Störs du av häckande fåglar?

Fåglar finns som en naturlig art runt omkring oss. Vi kan uppleva det som störande ibland med måsskrik, eller när fåglarna häckar precis intill huset du bor i. Det finns flera sätt att minska och begränsa fåglars möjlighet att störa boende och människor.

När staden breder ut sig, tar vi allt mer av fåglars naturliga boplatser i anspråk. Samtidigt gör tillgången på mat i staden att byggnader och parker blir eftertraktade områden för till exempel fiskmåsar. Detta kan skapa en del störningar för oss människor som bor i staden.

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen bedriver tillsyn

Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningens ansvar gäller olägenhet för människors hälsa. En olägenhet, enligt miljöbalken, är en störning som kan vara skadlig för hälsan och "som inte är tillfällig eller liten". Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel i parker och på torg, bedöms inte som olägenhet enligt miljöbalken. Enligt två rättsfall från 2006 och 2010 som gällde fågelstörningar, bedömdes att det inte rörde sig om olägenhet enligt miljöbalkens mening, trots att det hade rört sig om tusentals fåglar.

En del kontaktar miljö- och bygglovsenhetens tillsynsavdelning för att fåglar stör, men eftersom samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen arbetar med det som ryms inom  miljöbalken, vilket är att ha tillsyn över verksamhetsutövare (till exempel fastighetsägare) är det inte förvaltningen som bekämpar eller begränsar fåglar.

Det kan naturligtvis vara en störning för dig som upplever fåglar på nära håll med obehag, oljud och förorenande på parkbänkar och balkonger. Som enskild person kan du uppleva fåglarna som störande, även om problemet inte bedöms vara en olägenhet enligt miljöbalken, men det är inget som samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen kan påverka.

Fastighetsägaren har ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att hjälpa till att förhindra störningar från måsar. Fastighetsägaren kan göra flera saker för att begränsa fiskmåsar. Det mest effektiva är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i bostadsområdet, till exempel kan man plocka ägg och ta bort bon från fastigheten (fram till den 1 april, därefter är de fredade till den 31 juli), tömma papperskorgar runt fastigheterna kontinuerligt och sätta "liner" på taken. 

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är det svårt att uppnå ett gott resultat och dessutom återkommer ständigt nya individer till samma plats om inte förutsättningarna för fåglarna försämras. Genom att göra förebyggande åtgärder från fastighetsägarens sida kommer fåglarna efter flera misslyckade försök med att bygga bon och föda upp ungar, självmant att söka sig bort.

Om du upplever störning från fåglar där du bor, kontakta fastighetsägarna i området. Blir det ingen förbättring kan du anmäla problemet till samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen som registrerar klagomålet och ser till att fastighetsägaren får information om möjliga åtgärder inför nästa häckningssäsong.

Det här kan du själv göra

Som boende kan du tänka på att inte mata fåglar från balkongen eller i direkt anslutning till fastigheten. Håll också rent kring avfallstunnor och eventuella komposter, så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.

Det är förbjudet att kasta eller lägga ut fågelmat på sådant sätt att det kan påverka människors hälsa och miljön. Överbliven mat kan dessutom locka skadedjur, som till exempel råttor, till fastigheten.

Om du störs av fågelskrän rekommenderar samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen att fönster och dörrar stängs. I en stad finns många ljud och dessa utesluts enklast genom att stänga om sig. När miljö- och bygglovsenheten bedömer om ett ljud är en olägenhet enligt miljöbalken görs mätningar alltid med stängda fönster och dörrar.

Har du ett klagomål om störande fåglar så är det i första hand fastighetsägaren som du ska vända dig till. Om störning är på allmän plats, till exempel gator, torg och parker, kan du kontakta samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen.

Senast uppdaterad 9 juni 2020