Buller

Med buller menas ljud som i allmänhet inte är önskvärt. För EU är omgivningsbuller ett av de viktigaste miljöproblemen.

Höga bullernivåer kan orsaka hörselskador och lägre nivåer kan medföra hälsoeffekter som högt blodtryck, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och inlärningsproblem hos barn. Personer med nedsatt hörsel kan ha stora svårigheter att uppfatta tal i en bullrig miljö.

En bullerutredning från maj 2011 visar att bullernivåerna vid samtliga huvudvägar och ett antal lokalvägar i Sundbyberg överskrider riktvärdena. Staden ska därför ta fram en åtgärdsplan.

Boverket, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen har tagit fram riktvärden för olika typer av buller. Sundbyberg tillämpar aktuella riktvärden, men i vissa enskilda fall kan det vara svårt att klara dem.

Om du störs av buller från någon installation i din fastighet ska du kontakta din fastighetsägare för att få hjälp.

Senast uppdaterad 25 april 2018