Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta innehåller både fastighetens utformning och planregler för vad du får göra för byggändringar och markförändringar.

Det finns två olika typer av nybyggnadskartor; nybyggnadskarta och förenklad nybyggnadskarta. Nedan kan du läsa om de olika typerna. Om du är osäker på vilken typ av nybyggnadskarta du behöver kan du kontakta bygglovsenheten.

Observera att nybyggnadskartan är en färskvara. Den har en giltighetstid på maximalt två år, men det gäller bara om förhållanden på platsen inte har ändrats.

Priset på nybyggnadskartan är enligt gällande taxa, se länk under Relaterat innehåll. Vid frågor får du gärna kontakta oss via e-post stn@sundbyberg.se

Leveranstider
Typ av kartaLeveranstid
Nybyggnadskartaupp till 6 veckor
Förenklad nybyggnadskartaupp till 4 veckor

Nybyggnadskarta

Krävs vid de flesta nybyggnationer och större tillbyggnationer då åtgärden på din fastighet fordrar ny eller ändrad anslutning till allmän VA-ledning eller då byggnad, tillfart eller slänt på tomten måste anpassas till marknivå på angränsande gata eller park.

Kartan innehåller:

  • Utdrag ur baskartan – fastighetsgränser, gränspunkter, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, höjdkurvor med mera
  • Detaljplanebestämmelser
  • Mark- och gatuhöjder
  • Befintliga VA-ledningar och anslutningspunkter
  • Närmaste tre stompunkter och en höjdfix (om det finns)

I nybyggnadskartan redovisas endast befintliga VA-ledningar och anslutningspunkter till fastigheten. Om nya anslutningar till VA-nätet ska upprättas kontaktar du VA-verksamheten separat. Se mer information om VA-anslutningar här.

Om det pågår en förrättning på fastigheten blir nybyggnadskartan preliminär och kan behöva uppdateras senare när förrättningen är avslutad.

Förenklad nybyggnadskarta

Krävs då åtgärden du ska göra på din fastighet vare sig påverkar befintlig anslutning till allmän VA-ledning eller befintliga marknivåer på tomten, men planbestämmelserna är viktiga för inplacering av byggnad på tomten.

Kartan innehåller:

  • Utdrag ur baskartan – fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar, höjdkurvor, med mera.
  • Detaljplanebestämmelser

Om det pågår en förrättning på fastigheten blir nybyggnadskartan preliminär och kan behöva uppdateras senare när förrättningen är avslutad.

Senast uppdaterad 13 juni 2022