Vilka handlingar ska anmälan innehålla?

Vid en anmälan av en åtgärd måste du lämna in dokumentation som beskriver den planerade åtgärden. På den här sidan hittar du information om vilka dokument som ska bifogas med en anmälan.

Vid en anmälan ska byggaktören lämna in följande:

 • Ifylld blankett ”Bygglov och anmälan”
 • Fasadritningar i skala 1:100
 • Planritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:400 (kan beställas av kart- och mätenheten)
 • Kontrollplan
 • Skriftligt grannemedgivande på ritningar i de fall byggnationen ska göras närmare tomtgräns än 4,5 m
 • Teknisk beskrivning med U-värden för olika byggnadsdelar (Ska uppfylla BBR kap. 9:4)

Fler handlingar kan komma att krävas in beroende på ärendets komplexitet. Det ska tydligt framgå vad som ska göras. Alla handlingar ska vara fackmannamässigt utförda.

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggaktör ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse
 • Vem som ska göra kontrollerna (arbetsledare med mera)
 • Vilka intyg, anmälningar och andra handlingar som ska lämnas in till byggnads- och tillståndsnämnden
 • Vilka anmälningar som ska göras
 • Tidpunkter för eventuella etapper i arbetet

En kontrollplan ska vara anpassad till projektet. För komplementbostadshus ska kontrollplanen redovisa att huset uppfyller alla krav som finns för en sådan självständig bostad.

Utstakning/lägeskontroll

Om byggnationen ska ske nära tomtgräns kan du får krav på att en utsättning och lägeskontroll ska göras.

Startbesked

Innan du börjar byggnationen måste du ha ett startbesked. Du får startbesked när kommunen har bedömt att åtgärden uppfyller kraven på bygglovsbefrielse, att inlämnade handlingar är godtagbara och att bestämmelserna i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler är uppfyllda. Startbesked debiteras enligt gällande taxa. Ett startbesked kan endast överklagas av byggaktören. Om du startar utan startbesked drabbas du av sanktionsavgift.

Vad ska jag göra när byggnationen är färdig?

För att få ta byggnaden i bruk måste ett slutbesked utfärdas. I startbeskedet finns utförlig information om vad byggaktören måste lämna in för att få slutbesked. Om byggnaden tas i bruk innan du har fått ett slutbesked drabbas du av sanktionsavgifter.

Senast uppdaterad 22 maj 2018