Nya ändringar i plan- och bygglagen

Från den 2 juli 2017 gäller följande förändringar i plan- och bygglagen. Nedanstående åtgärder är bygglovsbefriade, men kräver anmälan och startbesked enligt plan- och bygglagen.

Komplementbyggnad/komplementbostadshus

Du får bygga en eller flera komplementbyggnader om totalt 25,0 kvadratmeter byggnadsarea, har max 4,0 meter till nock (räknat från markens medelmarknivå) samt minst 4,5 m till tomtgräns. Byggnaden ska uppföras i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnaden får användas som ett permanent bostadshus (komplementbostadshus), garage, förråd, gäststuga eller liknande.

 • Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga.
 • Byggnaden ska placeras 4,5 m från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga ägare av fastigheten och vara skriftligt.
 • Om byggnaden ska användas som en permanent bostad måste den uppfylla plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR).
 • Du får inte bygga ihop friggeboden med komplementbyggnaden.
 • Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg är 30 m från spårens mitt.

Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

Du får göra EN tillbyggnad om max 15 kvm bruttoarea som inte är högre än bostadshusets nock. Tillbyggnaden kan ha flera våningar, till exempel göras i två plan med 7,5 kvm i varje plan.

 • Du måste göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.
 • Tillbyggnaden ska placeras 4,5 m från alla tomtgränser. Om berörd granne godkänner det får den placeras närmare grannens gräns. Godkännandet måste ges av samtliga ägare av fastigheten och vara skriftligt.
 • Tillbyggnaden kan inte delas upp i flera mindre tillbyggnader. Tillbyggnaden kan inte heller adderas ihop med eventuell byggrätt som finns kvar i gällande detaljplan.

Inredning av ytterligare en lägenhet

Du får inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

 • Du måste göra en anmälan och få startbesked innan du börjar bygga.
 • Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet för rörelsehindrade och kraven på bostadsutformning i Boverkets byggregler (BBR) ska uppfyllas.
 • Om det behövs nya fönster/dörrar så krävs bygglov för det.
 • Om bostadshuset redan har två lägenheter så gäller inte detta. Detta gäller inte heller för det så kallade komplementbostadshuset på 25 kvm.
Senast uppdaterad 9 april 2018