Duvbo är ett riksintresse

Eftersom Duvbo är ett riksintresse gäller särskilda regler där.

Riksantikvarieämbetet utsåg Duvbo till riksintresse 1987 med hänsyn till områdets kulturhistoriska värde. För att säkerställa områdets kulturhistoriska värden togs en ny detaljplan fram för att skydda området.

Planen innebär bland annat att så kallad utökad lovplikt gäller för Duvbo. Det innebär att man inte får förändra byggnaders utseende alls utan att söka bygglov. Det i sin tur innebär att tillbyggnaden om 15 kvm byggnadsarea samt de två takkuporna kräver bygglov och kommer att prövas mot detaljplanen.

Eftersom Duvbo är kulturhistoriskt intressant krävs även bygglov för komplementbyggnaden på 25 kvm. Bygglov prövas alltid mot detaljplanen. Rätten att bygga en friggebod om 15 kvm är oförändrad.

Senast uppdaterad 28 juli 2016