Trivselprogrammet

Mer och fler aktiviteter på rasterna, goda vänskapsrelationer, färre konflikter mellan elever, samt gemensamma värderingar såsom inkludering, vänlighet och respekt. Det är målen för det trivselprogram som barn- och utbildningsförvaltningen har introducerat på grundskolorna F-6.

Trivselprogrammet är en metod för skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna i grundskolan. Genom trivselprogrammet görs eleverna delaktiga i aktiviteter för att främja en god atmosfär på skolan. Aktiviteter som främjar relationer kan leda till en känsla av gemenskap som stärker känslan av tillhörighet till skolan. Programmet integreras enkelt i skolans ordinarie verksamhet och ger skolan fler verktyg för att skapa en aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna. Trivselprogrammet är en del av ett förebyggande arbete på skolan för att komma tillrätta med konflikter, kränkningar och mobbning.

En betydelsefull del i programmet är att utbilda elever och personal till så kallade trivselledare. En gång per termin utnämns 2-4 elever/klass i årskurs 3-6 att vara trivselledare på skolan. Utnämningen går till så att eleverna nominerar anonymt de i klassen som de tycker är vänliga och respektfulla mot andra och som aldrig mobbar. De kan skriva flera namn, även sitt eget. Resultatet av nomineringen ska aldrig presenteras för eleverna, det ska bara användas av läraren. Läraren följer i huvudsak elevernas nominering, men har alltid beslutanderätt. En elev som läraren anser är inblandad i mobbning eller utfrysning kan inte utnämnas till Trivselledare. Detta gäller till exempel ”negativt populära” elever som har tillräckligt många vänner i klassen för att bli valda, men som håller enskilda elever utanför leken.

Eleverna utnämns för en termin i taget. Man kan bli utnämnd igen terminen efter. För att säkerställa rotation på uppdraget kan läraren även välja att låta elever som har varit trivselledare två gånger i rad stå över nästa period. Med Trivselprogrammet lägger vänliga och respektfulla trivselledare i årskurs 3-6 tillrätta för ökad aktivitet på rasterna.

Trivselledarna utbildas vid lek- och aktivitetskurs i trivselprogrammets regi. Under utbildningsdagarna går utbildningsledaren för Trivselprogrammets igenom ett varierat urval av lekar och aktiviteter. Trivselledarna får tips om hur de ska leda lekar och aktiviteter på ett inkluderande, vänligt och respektfullt sätt.

Trivselledarens uppgifter består av att arrangera rastaktiviteter och se till att elever inte är ensamma. Trivselledarelever från årskurs 3-6 på skolan planerar och organiserar strukturerade aktiviteter och lekar på rasterna för ökad aktivitet och trygghet för alla elever på skolan inklusive elever från årskurs F-2.

På rasterna tar trivselledarna ut material till de områden där en aktivitet eller lek ska äga rum. Med synlig trivselledarväst sätter de igång leken och ser till att alla som vill får vara med. Trivselledarna leder leken, men de är också med och leker själva. De ser till att alla följer reglerna och är snälla mot varandra. De utvärderar aktiviteterna och lekarna på regelbundna möten.

På Örskolan har framgångarna med trivselledare varit tydliga. Den största förändringen från tidigare är att det har blivit betydligt mindre bråk på rasterna. Det har även gått att se hur de ledda aktiviteterna har hjälpt barnen att ta kontakt med varandra vilket har lett till att flertalet har hitta nya kompisar. En del har även vuxit som person i rollen som trivselledare från att varit tysta och blyga till att vara mer självsäkra och våga ta utrymme.

Senast uppdaterad 5 december 2018