Skolval frågor och svar

I Sundbyberg finns ett brett utbud av både kommunala och fristående skolor. I januari 2019 är det dags att lämna in ditt önskemål om förskoleklass eller årskurs 7 till våra kommunala skolor i Sundbyberg.

Vilken skola får mitt barn plats på i förskoleklass?

 • Skolvalsreglerna följer av grundskole- och gymnasienämndens beslut:
  1. Syskonförtur
  2. Vald skola
  3. Relativa närhetsprincipen
 • Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg har en garanterad plats i en kommunal skola i Sundbyberg. Hemkommunens ansvar, 9 kapitlet 12 § skollagen.
 • Huvudregeln är att alla elever ska få plats på någon av de skolor som vårdnadshavarna har valt. Alla förstahandsval ska så långt som möjligt tillgodoses.
 • Det finns dock vissa omständigheter där kommunen får frångå vårdnadshavarens önskemål om placering vid skolenhet och dessa kriterier är följande:
  • Den önskade placeringen medför att syskonförturen åsidosätts.
  • Den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
  • Den önskade placeringen skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.
  • Det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet eller studiero.
 • De som har skickat in sitt önskemål efter utsatt tid får placering i den skola som har en ledig plats.

Vilken skola får mitt barn plats på i årskurs 7?

 • Skolvalsreglerna följer av grundskole- och gymnasienämndens beslut:
  1. Vald skola
  2. Relativa närhetsprincipen
 • Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg har en garanterad plats i en kommunal skola i Sundbyberg. Hemkommunens ansvar, 10 kapitel 24 § skollagen.
 • Placeringen beror på hur många elever skolan kan ta emot, hur många elever som sökt till skolan och hur många elever det finns i årskullen samt vårdnadshavarnas önskemål. Skolplaceringen utgår från avståndet från hemmet till skolan och alla barns rätt till en skolplacering så nära hemmet som möjligt.
 • Om ditt önskemål skulle innebära att en annan elev, som har rätt till samma skola, får längre till skolan måste kommunen bortse från vårdnadshavares önskemål enligt den relativa närhetsprincipen.
 • De som har skickat in sitt önskemål efter utsatt tid får placering i den skola som har en ledig plats.

När gäller syskonförturen?

 • Syskonförturen gäller vid val till förskoleklass.
 • Har ditt barn inte gått förskoleklass ska du göra skolval till
  årskurs 1. Då gäller syskonförtur, med reservation i mån av plats.
 • Syskonförtur gäller inte vid val till årskurs 7. Då gäller den relativa närhetsprincipen.

Vad är den relativa närhetsprincipen?

 • Exempel närhetsprincipen: Två elever (Elev A och elev B) väljer samma skola (Skola X) som är närmast hemmet för båda eleverna. Elev B placeras i skola X då eleven har relativt närmast till den skolan. Det skulle annars bli orimligt långt för elev B till skola Y.

 

Hur ansöker jag till fristående skola eller skola i en annan kommun

 • Om du ansöker till en skola i en annan kommun eller till en fristående skola, i eller utanför Sundbyberg, ska du kontakta skolan och göra ansökan direkt till dem. Du ska också informera om ditt val i e-tjänsten.

  Bra att tänka på när du väljer fristående skola i Sundbyberg eller en skola utanför Sundbyberg:
 • Om du väljer att inte söka till en kommunal skola i Sundbyberg och ditt barn inte får den önskade placeringen, blir ditt barn placerad på den skola i Sundbyberg som har en ledig plats.
 • Om du sökt och tackat ja till en plats på en fristående skola kan du inte samtidigt uppehålla en plats på en kommunal skola, det vill säga tackar du ja till en fristående ställs din plats till förfogande.

Kan jag tacka ja till en plats på både fristående och kommunal skola?

 • Nej det kan du inte göra. Tackar du ja till en plats hos en fristående skola har du gjort ett aktivt val och ställer därmed din plats i den kommunala (den skola du sökt)skolan till förfogande.
 • Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg har dock en garanterad plats i en kommunal skola, men där ledig plats finns.

Behöver jag göra skolvalet om det gäller val till en fristående skola?

 • Ja, det måste du göra.

Hur överklagar jag ett beslut om skolplacering i förskoleklass?

 • Placering i kommunal grundskola går bara delvis att överklaga. Placering i fristående grundskola går inte att överklaga.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen hanterar beslut om skolplacering i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. I delegationsordningen framgår till vem nämnden har gett rätten att fatta beslut för vissa ärenden.
 • Beslut om skolplacering går att överklaga enligt kommunallagen (10 kapitlet), så kallad laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att du överklagar lagligheten av beslutet inte lämpligheten.
 • Du skickar in ditt överklagande direkt till Förvaltningsrätten inom tre veckor från det att du fått beslutet om skolplacering. Skriv vilket beslut du vill överklaga och varför. Skrivelsen ska vara adresserad till Förvaltningsrätten i Stockholm.
 • Om Förvaltningsrätten anser att beslutet gått till på fel sätt kan det upphävas men inte ändras. Då får barn- och utbildningsnämnden ansvaret att fatta ett nytt beslut.

Måste jag verkligen göra ett skolval?

 • Ja, du behöver göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass och i årskurs 7. Du gör valet i e-tjänst förskola-skola.

Vad händer om jag tackar nej till ett erbjudande?

 • Alla elever som är folkbokförda i Sundbyberg har en garanterad plats i en kommunal skola enligt 9 kapitlet 12 § och
  10 kapitlet 24 § skollagen.
 • Den plats du har tackat nej till erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen ett annat barn som har önskat skolan.
 • Har du tackat nej till ditt erbjudande erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen plats i den skola som har lediga platser, det sker utifrån önskemål och närhetsprincipen.

Vad händer om vi inte svarar?

 • Om du inte svarar på erbjudandet om skolplats vid utsatt datum placeras ditt barn vid en skola där det finns lediga platser.

Vad händer om vi flyttar?

 • Sundbybergs stad förbehåller sig rätten att återta erbjudandet om skolplats för de fall du byter folkbokföringskommun innan läsåret startar.

 

Senast uppdaterad 20 september 2018