Modersmålsundervisning

Sundbybergs stad erbjuder undervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan, samt introduktionssamtal och skolplaceringar av nyanlända elever.

Vem kan få undervisning i modersmålet?

För att få modersmålsundervisning ska en eller båda föräldrar/vårdnadshavare ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål och använda språket i sitt dagliga umgänge med barnet. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet. Modersmålsundervisningen är inte en nybörjarutbildning. Kraven på grundläggande kunskaper gäller även adoptivbarn.

Från och med 1 juli 2015 får elever som tillhör de nationella minoriteterna utökad rätt till undervisning i modersmål. Dessa minoritetsspråk är: finska, jiddisch, meänkieli, romani chip och samiska. Eleverna behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket, det räcker att de tillhör minoritetsgruppen.

Modersmålsundervisning ordnas i grupper om fem eller fler på anvisad skola.

Anmälan/Uppsägning

Anmälan görs till den egna skolan. De elever som under läsåret deltar i modersmålsundervisningen behöver inte göra en ny anmälan, då registrering sker automatiskt inför nästa läsår. Om en elev inte längre önskar delta i modersmålsundervisningen ska en uppsägning göras i respektive hemskola.

Studiehandledning på modersmålet

Nyanlända elever har rätt till studiehandledning. Elever får undervisning och förklaringar på sitt modersmål eller skolspråk av modersmålsläraren. Skolans personal bedömer behov och omfattning av studiehandledning, som förs vidare till Sundbybergs Globala.

Skolgång för nyanlända elever

Skolpliktiga nyanlända elever skolgång sker antingen via direktintegrering i klass eller delvis i introduktionsgrupp i ungefär ett år. Undervisningen tar alltid hänsyn till elevens individuella förutsättningar och behov.

Introduktionssamtal

Sundbybergs Globala genomför ett introduktionssamtal med den nyanlända eleven och dess föräldrar/vårdnadshavare. På mötet informeras familjen om det demokratiska svenska skolsystemet. De kan även ställa frågor om elevens skolgång i Sverige.

Nyanländ i Sverige?

Ta kontakt med Sundbybergs Globala på globala@sundbyberg.se och ange:

  • barnets namn
  • födelsedatum
  • modersmål
  • kontaktpersonens namn och telefonnummer

Om barnet är ensamkommande flyktingbarn, ange även:

  • anvisningskommunens namn
  • ansvarigas socialsekreterarens namn och kontaktuppgifter
  • god mans/jourförälders namn och kontaktuppgifter

Globala återkopplar och bjuder in till ett introduktionssamtal.

Senast uppdaterad 20 september 2018