Utökad svenskundervisning för nyanlända

Sundbyberg bedriver en försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever. Sundbyberg är en av de 95 kommuner som har fått möjlighet att delta i försöksverksamheten.

Regeringen har tilldelat Skolverket medel för att lyfta resultaten för nyanlända elever i svensk skola. Man har sett att dessa elever har svårt att hinna uppfylla kunskapskraven under sin grundskoletid och vill pröva om utökad undervisning av god kvalitet kan leda till högre måluppfyllelse.

Försöksverksamheten vänder sig först och främst till elever i årskurs 6-9. Från och med höstterminen 2014 utökade Skolverket försöksverksamheten till att gälla hela grundskolan. Sundbyberg stad bestämde då att även elever som går i fyran och femman skulle ingå i försöksverksamheten.

Som nyanländ räknas eleven under sina första två år i svensk skola. De elever som ingår i försöksverksamheten får extra undervisning i svenska eller svenska som andraspråk på 105 timmar utanför ordinarie skoltid och är obligatorisk.

Sundbybergs satsning

Undervisningen bedrivs på Grönkullaskolan och på Ängskolan före och efter skoltid. Fokus i undervisningen är på ämnesspråk och de genrer som eleverna behöver i skolans alla ämnen. Den ska utgå från elevernas egna erfarenheter och konkreta upplevelser till exempel av studiebesök. Syftet med försöksverksamheten är att eleverna snabbare än hittills ska kunna delta framgångsrikt i undervisning i alla ämnen och att fler elever ska uppfylla kunskapskraven i samtliga ämnen när de lämnar stadens grundskolor.

Kommunen har en projektledare som driver och ansvarar för projektet. Projektledaren, som även är förstelärare och språkutvecklare, handleder den undervisande behöriga läraren för att säkra kvaliteten på undervisningen.

Mer information finns att läsa i informationsbrevet under relaterat innehåll. 

 

Senast uppdaterad 31 maj 2018