Skoldatatek

Skoldatateket har verktyg för elever i behov av särskilt stöd. För dessa elever kan datorn och IT vara ett värdefullt hjälpmedel som ett stöd i undervisningen.

Skoldatatek

Till Skoldatateket kan skolpersonal vända sig för att utveckla kompetens och arbetsmetoder för att ge eleverna bättre möjligheter att nå kunskapskraven. Skoldatateket hjälper till med lärverktyg främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och koncentrationssvårigheter.

Skoldatateket stöder skolorna på följande sätt:

  • Utprovning av alternativa lärverktyg till elever
  • Utlåning av lärverktyg under begränsad tid.
  • Utbildning för personal kring berörda elever och pedagogisk och teknisk support
  • Utbildning i alternativa lärverktyg
  • Studiebesök/visningar för lärare

Skoldatateket är en kommunövergripande pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring informations- och kommunikationsteknik (IKT) sätts i centrum. För att ta del av Skoldatatekets insatser ska skolan göra en ansökan.

Ansvariga för Skoldatateket:
Mona Karlsson Specialpedagog/Talpedagog
Susann Rådström Drougge Specialpedagog

Senast uppdaterad 31 maj 2018