Kunskapscentrum

Sundbybergs stad har ett kommungemensamt Kunskapscentrum, vars arbete utgör en förstärkande, integrerad del av varje skolas systematiska kvalitetsarbete. Införandet av Kunskapscentrum ska leda till att fler elever jämfört med nuläget erbjuds olika former av insatser av hög kvalitet.

Kunskapscentrum ansvarar för att resurseffektiva insatser används i stadens särskilda satsningar som syftar till att öka måluppfyllelsen och att dessa vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kunskapscentrum verkar också aktivt för att implementera framgångsrika, evidensbaserade metoder såväl från övriga skolsverige som internationellt. I detta ligger också att identifiera och ansöka om extern finansiering där så är möjligt (bland annat genom riktade statsbidrag och EU-medel). Samtliga utvecklingsinsatser och eventuella kontakter med forskare ska ha en ”klassrumsnära” inriktning, det vill säga alla insatser är till för att förstärka elevens kunskapsutveckling.

Senast uppdaterad 10 november 2016