Betyg och utvecklingssamtal

För att eleven ska kunna utvecklas och nå goda resultat är det viktigt att vi utvärderar och informerar om hur arbetet går i skolan.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Från och med årskurs ett till fem ges skriftliga omdömen en gång per läsår. Omdömet sammanfattar vilka kunskaper eleven har och vad som behöver utvecklas för att det ska gå bra för eleven i skolan.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med elevens klasslärare/mentor. Vid utvecklingssamtalet ska eleven och vårdnadshavande få kännedom om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Läs mer om utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen under Relaterat innehåll.

Betyg

När betygen sätts görs en likvärdig bedömning som utgår från Skolverkets kursplaner. Bedömningen grundar sig på hur väl målen uppfylls i varje ämne. Betygen granskas också i relation till de nationella proven. Betygsskalan har sex steg från A (högsta betyg) till E (lägsta betyg) samt F (icke godkänt.).

På Skolverkets statistiksidor SIRIS kan du jämföra betyg i olika skolor.

Betyg från årskurs 6

Från och med årskurs sex kompletteras omdömena med skriftliga betyg. Betygen är en sammanställning av elevernas kunskaper och resultat i alla ämnen (betyg ges inte i moderna språk i årskurs 6).

Läs mer i om betyg under Relaterat innehåll.  

Pedagogik planering

Lärarnas pedagogiska planeringar är av stor vikt för hela processen med utvecklingssamtal, bedömning och betyg. Planeringen innebär att läraren tolkar och identifierar vilka kunskaper som eleverna ska utveckla enligt målen i läroplan och kursplaner, och gör en planering för undervisningen i den årskurs eller i det arbetsområde som planeringen avser. Det bör framgå av planeringen vad målen med undervisningen är, vilket innehåll som ska behandlas och vilka arbetsmetoder och redovisningssätt som ska användas.

Senast uppdaterad 2 juli 2018