Kvalitet och utveckling

Kvaliteten i skolan handlar om handlar om verksamhetens förutsättningar, hur det pedagogiska arbetet genomförs utifrån rådande lagstiftning samt hur man når de uppsatta målen.

Systematiskt kvalitetsarbete

Nyckelbegrepp inom kvalitetsarbetet är strategi, långsiktighet, medvetna val, uthållighet och tålamod. Andra viktiga begrepp är tydlighet, trovärdighet och gemensamt synsätt. Ett kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser är en nödvändig förutsättning för ledning och styrning av verksamheten. 

Kvalitet är ingen slump, det är resultatet av ett gediget och långvarigt arbete och det måste vara väl förankrat i verksamheten. Det handlar om att följa upp, förstå och förbättra, i en ständig och utvecklande process.

Både kommunen som huvudman samt varje förskola ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Grundskole- och gymnasienämnden har antagit en plan och en modell som omfattar en struktur med vad och vilka processer som ska styra och leda kvalitetsarbetet. Planen innehåller också vad som är identifierat som väsentliga kvalitetsområden för fritidshemmet, grundskolan (inklusive förskoleklass), särskolan och gymnasieskolan.

Läs mer i Plan för systematiskt kvalitetsarbete under Relaterat innehåll.

Senast uppdaterad 18 december 2018