Grundsärskola

Risöskolan är Sundbybergs stads grundsärskola.

I Sundbybergs stad kan elever från årskurs 1-9 gå i grundsärskola i sin egen hemkommun under hela grundskoleperioden. På så sätt kan kommunen också samla kompetens för att på bästa sätt tillgodose alla elevers behov.

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Mottagande i grundsärskolan

Innan eleven erbjuds en plats i grundsärskolan görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med vårdnadshavare. Erbjudande om plats i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun.

Vad styr verksamheten?

Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Grundsärskolan följer läroplanen för grundsärskolan där man kan läsa om grundsärskolans grundläggande mål och riktlinjer. I läroplanen finns kursplaner med kompletterande kunskapskrav som beskriver vilka kunskaper som krävs för godtagbara kunskaper och olika betyg i årskurserna 6-9 för grundsärskolans ämnen. För grundsärskolans ämnesområden beskriver kunskapskraven vilka kunskaper som krävs för grundläggande kunskaper respektive fördjupade kunskaper i årskurs nio.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning
Senast uppdaterad 13 februari 2018