Elevhälsa

Inom elevhälsan arbetar vi med barnperspektivet i centrum. Tillsammans med övrig personal i skolan arbetar vi för att skapa en god miljö för både elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Elevhälsans personal ingår i skolornas elevhälsoteam. Du som elev eller förälder är alltid välkommen att vända dig till elevhälsans personal om du har frågor, behöver stöd eller vägledning.

Här hittar du kontaktuppgifter till elevhälsan

Sundbybergs elevhälsa

I Sundbybergs elevhälsa arbetar skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, specialpedagoger och skolpsykologer på våra grund- och gymnasieskolor. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, specialpedagogiska och psykosociala insatser. Vi arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt.

Kurator

Skolans kurator är socionom och bidrar med psykosocial kompetens i elevvårdsarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Kurator arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på elevens situation och relation till sin omgivning, skola och familj.

Kuratorns arbetsuppgifter är bland annat individuella stöd-, kris- och motivationssamtal med elever, stöd och konsultation till personal i skolan, gruppsamtal till exempel vid relationssvårigheter och konflikter.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar med frågor kring elevens utveckling, lärande, behov och mående i skolan. Skolpsykologen ser barnets situation utifrån ett helhetsperspektiv där kunskap om individ, grupp och organisation används för att öka förståelsen kring eleven.

Skolpsykologen ingår i skolans elevhälsoteam, arbetar med handledning och stöd till personal i samt med bedömning och utredningar av enskilda elever.

Skolsköterska

Skolsköterskan innehar den medicinska kompetensen i elevhälsan och samarbetar tillsammans med skolläkaren.

Skolsköterskan erbjuder alla elever hälsosamtal och hälsobesök samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Samtalen inriktar sig på att vara stödjande och hälsofrämjande. Avsikten är att eleven ska kunna se sambandet mellan hälsa och lärande och den egna livssituationen. Hälsobesöken innebär också att övervaka tillväxt, syn och rygg. 

Alla uppföljningar och samtal samt åtgärder vid avvikelser sker enligt socialstyrelsens riktlinjer. Skolsköterskan är också behjälplig i andra hälso- och skolfrågor och kan hänvisa vidare vid behov.

Specialpedagogisk kompetens

För att utveckla lärandemiljöer som bäst möter alla barn och elever finns tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens på stadens grundskolor. Kopplade till den centrala elevhälsan finns dessutom tre specialpedagoger som bistår med stöd vad gäller områdena läs- och skrivutveckling/dyslexi, tal- och språkutveckling samt utveckling av arbetet runt neuropsykiatriska diagnoser, NPF. Dessa pedagoger är även knutna till stadens Skoldatatek.

Läs mer på Skoldatateket

Senast uppdaterad 17 december 2018