Information om ekonomiskt bidrag till grundskolor

Bidrag till grundskoleverksamhet 2018

Skola och förskoleklass

Kommunal regi, bidrag per månad kronor

Fristående skolor, bidrag per månad kronor

Förskoleklass

3 841

4 072

Årskurs 1-3

5 179

5 490

Årskurs 4-6

5 668

6 009

Årskurs 7-9

6 940

7 357

Skolbarnsomsorg F-3

3 072

3 256

Skolbarnomsorg 4-6

1 150

1 219

Modersmål

593

628

Svenska som andraspråk ingår i den ordinarie elevpengen.

Avgifter för fritidshem betalar föräldrarna direkt till Sundbybergs kommun. Mer information runt beslut av bidragsbelopp hittar du i högermenyn.

Sundbyberg har övergått till utbetalning av ersättning. Detta innebär att ingen fakturor skickas.

Underlaget beräknas mellan den 2:e och den 5:e varje månad. Sedan har utförare fem arbetsdagar att kontrollera underlaget.

Om underlaget inte stämmer ska detta meddelas till handläggare. Korrigering sker månaden efter.

Varje månad utbetalas en preliminär ersättning för innevarande månad och en slutlig med korrigeringar från föregående månad.

Korrigeringar sker endast en månad bakåt.

Ersättningen grundas på det antal barn/elever som finns inskrivna i verksamheten den 15:e varje månad. Om mätdatum infaller på en helgdag räknas antalet inskrivna barn/elever måndagen därefter.

Undantag från principen:

  • För juni månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn som vid mätdatumet 15 maj.
  • För juli månad betalas ersättning för samma antal inskrivna barn/elever som vid mätdatumet 22 augusti.

Ersättningen utbetalas senast den 23:e varje månad.

I bidragsbeloppen till fristående skolor ingår en momskompensation med 6 procent som särredovisas vid utbetalning av ersättningen.

Faktura skickas endast vid överenskommelse

Fakturaadress:

Sundbybergs stad
Box 950
831 29 Östersund
Referenskod ska anges på fakturan.

B1200 grundskolan
B1700 grundsärskolan
B1600 tilläggsbelopp grundskolan
B1400 gymnasiet

Senast uppdaterad 20 september 2018