Grundskola och grundsärskola

Sundbyberg har åtta kommunala grundskolor, en grundsärskola och fem fristående skolor. I grundskolan och grundsärskolan ingår förskoleklass och skolåren 1 till 9. Fritidshemmet är integrerat med grundskolan vilket bland annat innebär att verksamheten bedrivs i skolans lokaler.

Förskoleklass

Förskoleklass är en obligatorisk del av grundskolan från och med läsåret 2018/19. I Sundbyberg har vi valt att integrera förskoleklassen med de första skolåren, bland annat för att underlätta barnens övergång från förskolan till grundskolan.

Grundskola

Från höstterminen det år barnen fyller sex år gäller skolplikt. Sundbyberg har åtta kommunala grundskolor och fem fristående skolor. I grundskolan ingår förskoleklass och skolåren 1 till 9.

Grundsärskola

Barn och unga som inte kan gå i grundskolan på grund av utvecklingsstörning har rätt att gå i grundsärskola. I grundsärskolan sker undervisning i mindre grupper. 

Fritidshem och fritidsklubb

Fritidshemmen är öppna för skolbarn i förskoleklass till årskurs 3 under skoltid och under lov när de inte har undervisning. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan, stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Fritidsklubben erbjuder verksamhet efter skoldagens slut för barn i årskurs 4-6.

Simskola

I läroplanen för grundskolan finns förutom övergripande mål och riktlinjer för verksamheten också kursplaner. I ämnet idrott och hälsa finns ett kunskapskrav för årskurs 6 som innebär att eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Sundbybergs stad erbjuder sedan många år simundervisning i Sundbybergs simhall för alla elever i årskurs 2. På det sättet främjar vi att våra elever uppnår minst målet i läroplanen. Simningen stärker också elevernas motoriska utveckling och säkerhet i vattnet. Simning är en aktivitet som påverkar hälsan och den fysiska förmågan. För mer information kontakta din skola.

Senast uppdaterad 27 augusti 2018