Kvalitet i förskola

Kvaliteten i förskolan handlar om verksamhetens förutsättningar, hur det pedagogiska arbetet genomförs utifrån rådande lagstiftning samt hur man når de uppsatta målen.

Nyckelbegrepp inom kvalitetsarbetet är strategi, långsiktighet, medvetna val, uthållighet och tålamod. Andra viktiga begrepp är tydlighet, trovärdighet och gemensamt synsätt. Ett kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser är en nödvändig förutsättning för ledning och styrning av verksamheten.

Kvalitet är ingen slump, det är resultatet av ett gediget och långvarigt arbete och det måste vara väl förankrat i verksamheten. Det handlar om att följa upp, förstå och förbättra, i en ständig och utvecklande process.

Både kommunen som huvudman samt varje förskola ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Förskolenämnden har antagit en plan och en modell som omfattar en struktur med vad och vilka processer som ska styra och leda kvalitetsarbetet. Planen innehåller också vad som är identifierat som väsentliga kvalitetsområden för pedagogisk omsorg och förskolan.
Läs mer i plan för systematiskt kvalitetsarbete

Undersökning förskolor

Som ett led i kvalitetsarbetet genomför Sundbybergs stad varje år en enkät. Där tillfrågas föräldrar till barn i förskolan eller i den pedagogiska omsorgen om vad de tycker om den pedagogiska verksamheten och innehållet.
Läs resultatet av den senaste undersökningen på webbsidan Kvalitet i förskolor.

Senast uppdaterad 10 september 2018