Giftfri förskola

Sundbybergs stad arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. Eftersom yngre barn är känsligare och mer utsatta än äldre, är förskolan prioriterad. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till städning och byggmaterial.

Stadens handlingsplan för att minska förekomsten av miljögifter i förskolan innehåller 23 åtgärder inom sex olika områden. Åtgärderna grundar sig på stadens eget arbete i frågan och på den inventering av förskolor som Naturskyddsföreningen gjort inom ramen för deras projekt Operation Giftfri förskola. Nedan listas några av åtgärderna, hela handlingsplanen hittar du under relaterat innehåll.

Rensa bort och fasa ut På en förskola finns det många saker, vissa är gjorda av mindre bra material som ska rensas bort direkt eller fasas ut på sikt. Några exempel: 

 • Rensa bort gammal elektronik – Barn tycker ofta det är roligt att leka med avlagda mobiltelefoner, tangentbord och annat, men de innehåller farliga ämnen och har därför nu tagits bort.
 • Rensa bland plastleksaker – Tack vare skärpt lagstiftning är nya plastleksaker ofta bättre än gamla. Förskolan ser över vad som ska rensas bort och byter ut till bättre på sikt.
 • Rensa bland icke leksaker – Förskolan rensar bort exempelvis väskor, bälten, smycken och kläder som kan innehålla gifter.
 • Fasa ut möbler – Förskolan fasar ut gamla stoppade möbler och madrasser, kuddar av skumgummi och vissa plastlådor.

Upphandling och inköp Det är viktigt att det nya som köps in till förskolorna är bättre än det som rensas bort. För att säkerställa att vi bara köper in bra produkter ska bland annat följande göras:

 • Inköpsguide – Förskolorna får en inköpsguide som hjälp för att göra bättre inköp. Guiden är framtagen, du hittar den till höger på sidan.
 • Hygienprodukter – Förskolornas hygienprodukter ska vara miljömärkta och allergivänliga.
 • Framtida upphandlingar ska ha skärpta miljökrav för att säkerställa bra produkter i förskolorna.

Mat och tillagning Det vi äter får vi direkt in i kroppen och därför är det viktigt att det är så bra som möjligt. Följande ska därför göras inom mat och tillagning:

 • Servera mer ekologisk mat – Ekomat innehåller mindre rester av bekämpningsmedel och av kemikalier. Enheten måltidsservice i Sundbyberg stad arbetar med detta.
 • Undvika konservburkar – Beläggningen på insidan av konservburkar innehåller hormonstörande ämnen och ska därför undvikas. Enheten måltidsservice arbetar för att minska mängden mat från konservburkar.
 • Undvika plast och teflon vid tillagning och servering – Förskolan fasar ut och byter ut teflonstekpannor, plasttallrikar och liknande. Plasthandskar av nitril används istället för vinyl.
 • Spola i vattenkranen – För att minska risken att få i sig metaller som bly ska personalen alltid spola i vattenkranen innan man tar av vattnet.

Rutiner för städning och hygien. I damm samlas många av de ämnen och kemikalier som vi vill undvika. Städning är därför viktigt.

 • Tvätta händerna ofta – Barnen ska tvätta händerna ofta, förskolan har rutiner för detta.
 • Tydliga rutiner för städning – Förskolechefen arbetar fram och följer upp städrutiner med tydlig ansvarsfördelning mellan städfirman och förskolan, så att inget ska falla mellan stolarna.
 • Tvätta nya textilier – Alla nya textilier ska tvättas före användning. Använda textilier binder damm som kan binda skadliga ämnen, de ska därför tvättas regelbundet.

Byggnad och utomhusmiljö När man bygger nytt är det viktigt att bygga rätt från början, men också vid renoveringar är det viktigt att välja bästa möjliga material.

 • När Sundbyberg bygger nya förskolor ska man följa direktiven för miljöklassad byggnad.
 • Golv inomhus – Enheten kommunlokaler ska inventera förskolornas golv för att på sikt eventuellt  kunna ersätta vissa av dem med miljöklassade alternativ.
 • Förskolegårdar – Vid upprustningar eller nybyggnationer ska den bästa gummiasfalten väljas, vid nyinköp av gungor ska däckgungor väljas bort. Tryckimpregnerat trä ska undvikas.

Utbildning och kompetensutveckling  Berörd personal utbildas i gällande rutiner för inköp, kost, kemikalieanvändning och så vidare. För att kunna fortsätta arbeta med frågan är det viktigt med utbildning och kompetensutveckling inom många olika områden.

Bakgrund

Hösten 2013 undersökte Naturskyddsföreningen 129 förskolor runt om i landet för att ta reda på vilka miljögifter som finns på landets förskolor. Projektet kallades Operation Giftfri Förskola. De undersökte till exempel köksutrustning, hygienartiklar, leksaker, städrutiner och byggnadsmaterial. Syftet var att få en samlad bild av läget och att underlätta för kommunerna att minska de giftiga ämnena. Sundbybergs stad deltog som första kommun och lät Naturskyddsföreningen inventera åtta förskolor.

Arbetsgrupp

Representanter från flera förvaltningar arbetar med att minska förekomsten av miljögifter i kommunala verksamheter för barn och unga: Handläggare på barn- och utbildning, folkhälsoplanerare, fastighetsförvaltare, miljöchef, miljösamordnare och måltidschef. Utredare Filippa Palmgren fungerar som samordnare i projektet och svarar på frågor.

Senast uppdaterad 9 april 2018