Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Våra förskolor arbetar systematiskt med att utveckla och förbättra den egna verksamheten.

Sundbybergs kommunala förskolor är mötesplatser för lärande och gemenskap. Verksamhet ska präglas av respektfulla möten och en stark tilltro till alla individers förmåga. Barnens upplevelser ska vara att de alltid står i fokus. Arbetsmiljön ska vara god för såväl stor som liten.

StegVis och Start

Våra kommunala förskolor arbetar med Start, för barn 1-3 år, och med Stegvis, för barn 4-6 år. Det är pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och öka deras emotionella kompetens. Målet är att skapa trygghet i barngrupperna, lägga grund för ett gott socialt samspel, stärka barns relationer samt motverkar mobbning.

Språkprojekt – Språkutveckling är nyckeln till lärande och framgång.

I syfte att stärka och utveckla de kommunala förskolornas språkmedvetna arbetssätt pågår under åren 2012 – 2014 ett språkprojekt. Arbetssättet ska präglas och utformas så att barnens hela förskolevistelse byggs på goda  möjligheter till bra språkstimulans.

Projektet är indelat i tre olika fokusområden, varav det systematiska språkmedvetna arbetssättet utgör grunden för helheten.

År 1 - 2012 Systematiskt språkmedvetet arbetssätt.

År 2 - 2013 Barns flerspråkighet.

År 3 - 2014 Interkulturellt förhållningssätt

Matematiksatsning

I syfte att stärka förskolornas undervisning i matematik pågår sedan vårterminen 2012 matematikcirklar för medarbetare i de kommunala förskolorna. Dessa cirklar leds av förskoleverksamhetens matematikombud som genomgått en cirkelledarutbildning som anordnades av Nationellt centrum för matematik (NCM) i Göteborg.

Barn och rörelse

Alla våra kommunala förskolor arbetar för att vidareutveckla sitt arbete med barn och rörelse. Ett flertal medarbetare har fått kompetenshöjande utbildning inom ämnet. De flesta av våra förskolor erbjuder barnen Mini-Röris som är ett gymnastikprogram utarbetat av Friskis och Svettis.

Håll Sverige Rent – Grön Flagg

Alla våra kommunala förskolor ska vara miljöcertifierade i Grön Flagg år 2014. Arbetet med Grön Flagg ökar barnens kunskaper i hur man på bästa sätt i sin vardag kan ta vara på naturen och dess resurser.

Samverka via skolundersökning

Sundbybergs stad genomför årligen en enkätundersökning bland föräldrar till förskolebarn, angående deras uppfattning om verksamheten i skola och förskola.

Senast uppdaterad 18 december 2017