Vargen

Våra ledord är: Välkomnande, glädje, utforskande, det kompetenta barnet och miljön som den tredje pedagogen.

Förskolan Vargen består av fyra baser, Haren och Räven med barn i åldrarna 1-3 år samt Björnen och Älgen med barn i åldrarna 3-5 år. På varje bas arbetar det sex pedagoger. Vargen ligger i Storskogen nära naturområdena Golfängarna och Lötsjön. Vi har nära till kommunala färdmedel.  

Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Förskolan Vargen arbetar utifrån läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2010). Verksamheten utgår från Reggio Emilia filosofin som bygger på tron på människans möjligheter, respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en inneboende drivkraft att utforska världen. Vi tror på det kompetenta barnet som vill, kan och känner att det duger. Olikheter ser vi som en tillgång. Även lokalerna är anpassade efter Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Genom samarbete och nyfikenhet väcks ett projektinriktat arbete

Vi arbetar projektinriktat med ett gemensamt tema. Det gör det lättare att ta tillvara på barnens nyfikenhet, intressen, tankar och utveckla deras drivkrafter i det egna lärande. Utifrån barnens tankar och intressen ger vi dem nya utmaningar. I projektarbetet lär barnen av varandra i mindre grupper och utvecklar samtidigt ett demokratiskt arbetssätt där alla på ett respektfullt sätt är delaktiga. På så sätt stärker pedagogerna barnens självkänsla, lärandet av varandra, förmågan att uttrycka sig på många olika sätt samt barnens lust att lära.

Tema naturvetenskap, teknik och miljö

Det gemensamt tema på Förskolan Vargen är "Mitt Sundbyberg i en hållbar värld".

Den pedagogisk dokumentation– verktyg för reflektion och för att följa barnets utveckling

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att reflektera kring barnens lärande och få syn på hur vi kan utmana dem i nästa steg i projektarbete. Den pedagogiska dokumentationen är också ett stöd i att hitta lösningar för att utveckla verksamheten med fokus på barnens behov. Varje barn har en egen bok, där barnets utveckling och lärande i projekt tillsammans med andra blir dokumenterad med foton, teckningar och texter.

Miljön som den tredje pedagogen

På Vargen erbjuder vi en tydlig, tillgänglig och tillåtande miljö som är utmanande, lekfull, varierande och inspirerande. Vi ser miljön som ”den tredje pedagogen”, barnet och pedagogen är de första två. Materialet är genomtänkt och tillgängligt för barnen, som introduceras i materialvård, så att de själva kan starta och avsluta en aktivitet. Det inbjuder till lek och aktivitet som skapar nyfikenhet och förundran hos barnen. Detta leder i sin tur till nya upptäckter, utmaningar och goda lärmiljöer skapas. I den tillgängliga miljön ska barnet kunna påverka sin vardag.

På de kommunala förskolorna i Sundbybergs Stad har det under åren 2012-2015 pågått en stor satsning för att vidareutveckla och stärka barnens språkliga och matematiska lärande.

Miljöbyggnad guld

Förskolan flyttade in i nybyggda lokaler under januari 2013. Huset är en så kallad ”Miljöbyggnad Guld”, det vill säga ett mycket hälsosamt hus. Miljöbyggnad är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inomhusklimat och material. Det är utvecklat för att värna om människors hälsa och vår miljö. På förskolan arbetar vi med miljöfrågor och är Grön Flagg certifierade. Dessutom ingår Förskolan Vargen i ett större projekt om en giftfri förskola.

Besök förskolan

Besök oss första tisdagen i varje månad klockan 9.30. Anmäl dig eller boka en annan tid för besök hos Pilar Sanhueza på telefonnummer
08 - 706 80 73 eller skicka e-post till pilar.sanhueza@sundbyberg.se.

Senast uppdaterad 21 maj 2018