Sleipner

Förskolan Sleipner ligger på bottenvåningen i ett hyreshus på Mjölnerbacken i Rissne. Förskolan har egen liten gård och nära till skog och lekparker.

Avdelningar

Sleipner består av två avdelningar. Yngre barn har 16st barn mellan 1-3år. Äldre barnen har 21st barn mellan 3-5år.

Pedagogik

Vår verksamhet tar utgångspunkt i ett utforskande förhållningssätt där barn och pedagoger tillsammans undersöker och skapar mening. Vi lägger stor vikt vid att skapa sammanhang där barnen får möjlighet att mötas och lära tillsammans som en grupp och det är barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete

Vi utvecklar de pedagogiska miljöerna på förskolan, för att kunna erbjuda en verksamhet som utgår ifrån barnens förmågor och intressen. Den pedagogiska miljön ska innehålla ett rikt utbud av möjligheter och material som stimulerar barnen att göra egna val, såväl inomhus som utomhus. Miljön ska vara inbjudande, inspirerande och tillgänglig för barnen.

Vi utvecklar arbetet med pedagogisk dokumentation, för att synliggöra verksamheten för barn, pedagoger och föräldrar. Pedagogisk dokumentation och reflektion är också viktiga verktyg för uppföljning, utvärdering och utveckling i arbetslagen.

Språk

Målsättningen är att alla förskollärare och barnskötare ska vara väl insatta i riktlinjerna för ett språkutvecklande arbetssätt där dialogen mellan föräldrar och förskollärare/barnskötare är central. Samtlig personal ska arbeta systematiskt med barnens språkutveckling genom att medvetet förbereda och genomföra planerat arbetet.

Hållbar utveckling

Vår förskola arbetar barn och pedagoger sen flera år tillbaka i olika projekt kring hållbarhets frågor. Barnens intressen och nyfikenhet för djur,växter, natur, vatten och kretslopp tas till vara och fördjupas i deras utforskande och bidrar till att skapa positiva relationer till omgivningen men också ett lärande kring ekologi och hållbarhet.

Vi har ett eget kök där all mat tillagas.

Utveckling och lärande

I förskolan arbetar vi utifrån en helhetssyn på barns lärande. Det betyder att vi ser på lärande som något som sker under hela dagen, i alla situationer. Därför är det viktigt att pedagogerna ser och är nära barnen i alla sammanhang under dagen. Barnen ska ges möjlighet att under sin förskoletid uttrycka sig och utveckla sina färdigheter i social kompetens, språk, drama, fantasi, matematiskt-logiskt tänkande, naturvetenskap, bild och form, andra estetiska uttryck och livskunskap. Vi vill arbeta projektinriktat och med barnens frågor som utgångspunkt.

Mer om oss

Alla barn i våra förskolor ska känna trygghet och bemötas med respekt i en kreativ och lärande miljö. Vi erbjuder ditt barn en pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Här är leken en viktig del av verksamheten och vi ger därför stort utrymme till lek inomhus och utomhus. I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt att samarbeta och lösa problem.

Vi lyssnar på barnens önskemål så att de har möjlighet att påverka sin vardag och känna sig delaktiga. Alla barn erbjuds olika kulturella evenemang som teaterbesök, musik- eller dansföreställning.

Senast uppdaterad 21 maj 2018