Saturnus

Förskolan Saturnus ligger på Skvadronsbacken i Rissne.

Avdelningar

Det finns tre avdelningar på Saturnus. Fördelningen av barn och personal varierar beroende på barnens behov.

Pedagogik

Vi på Saturnus förskola arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 10). Genom den dagliga verksamheten erbjuder vi barnen aktiviteter där det ges möjligheter för de att utvecklas i språk, matematik, naturvetenskap och teknik, rörelse och hälsa samt social samvaro. Varje barn har en egen portfolio där hans/hennes utveckling dokumenteras med foton, reflektioner och eget skapande. På Saturnus förskola arbetar vi med en likabehandlingsplan som varje år ska utvärderas i förskolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskolan har under flera år arbetat med genusfrågor och jämställdhet. Personalen är medveten om hur de bemöter barnen ur den aspekten och hur viktigt det är att ge alla barn samma möjligheter att leka och prova nya saker, oavsett könstillhörighet.

Förskolan arbetar för att bli certifierade enligt Grön Flagg under temat kretslopp.

Föräldrainflytande

Vi är intresserade av vad du som förälder tycker och en gång per år ber vi dig att svara på en föräldraenkät som Sundbybergs stad delar ut till stadens alla föräldrar med barn i förskolan. Vi använder sedan resultatet för att förbättra vår verksamhet. Varje termin bjuder vi in till föräldramöten. Utvecklings- och uppföljningssamtal för ditt barn genomförs varje år.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Senast uppdaterad 21 maj 2018