Milot

Förskolan Milot ligger i natursköna stadsdelen Ursvik i Sundbyberg. Förskolan är belägen nära skog, natur och Igelbäckens naturreservat. Förskolan har plats för 170 barn. Det finns två barngrupper där vi erbjuder finsk förskoleverksamhet. Vi vistas i nya fräscha lokaler och vår gård erbjuder stora möjligheter till kreativitet, lek och lärande.

På Milot tillagas maten i vårt eget kök av vår kock, som serverar frukost, hemlagad lunch och mellanmål. Vi använder råvaror som till viss del är ekologiska och närproducerade, samt att vi är en sockerreducerad förskola. I förskoleenheten ingår även förskolan Granatäpplet.

Barngrupper

Förskolan består av tio barngrupper. Smultronet, Bladet, Nyponet, Björnen, Lingonet, Tuvan, Solen, Rosen samt Blomman och Ekorren där verksamheten bedrivs på finska.

Finsk verksamhet

Finskspråkig verksamhet erbjuder det bästa från två kulturer. Blomman och Ekorren är tvåspråkig avdelning där finskspråkiga barn får delta i sagoläsning och andra aktiviteter på finska för att få möjligheten att bevara det finska kulturarvet. De tvåspråkiga pedagogerna hjälper barnen att utveckla svenskan och finskan parallellt.

Pedagogik

Vision: barnen ska vara trygga, självständiga, demokratiskt tänkande individer och kunna samspela med andra i grupp. Vi ska lägga grunden för deras livslånga lärande.

Verksamhetsidé: barn är kreativa, fantasifulla, idérika kompetenta individer, därför låter vi barnens tankar och intressen stå i centrum för hur vår verksamhet utformas.  Vi strävar efter att barnen, både stora och små, själva ska kunna/vilja/våga uttrycka sina tankar och idéer så att de kan påverka och forma sin lärmiljö och vardag. Vi väver samman barnens intressen med riktlinjer och mål i ”Läroplan i förskolan (Lpfö 98 rev.10) för att kunna erbjuda dem spännande, utmanande lärmiljöer, där barnen får möjlighet till att ha inflytande över sin tillvaro.

Med leken som utgångspunkt arbetar vi med att utveckla barnets fantasi, utmana varje barn utifrån dess förmåga och uppmuntra till socialt samspel. Vi pedagoger är närvarande i leken och finns där som stöd för barnen i deras sociala samspel. Förskolans lekmiljöer och aktiviteter är till för att utveckla barnens fantasi, utmana och uppmuntra till socialt samspel. 

Jämställdhetstänkandet är hela tiden med oss. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor utan begränsningar. Målet är inte likhet utan fler valmöjligheter.

Vi lägger stort fokus på de vardagliga rutinerna så som på- och avklädnad, ta mat själv och duka av och så vidare. Barnens ska få möjlighet att utifrån sin egen förmåga pröva detta och på så vis kunna utveckla nya färdigheter. Vi ser barnen som kompetenta och kunnande individer där alla kan göra något utifrån sin egen förmåga.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter:

Start/Stegvis: Pedagogiskt program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och deras emotionella färdigheter och kompetens. Vi börjar arbeta med detta material från att barnen är 2 år.

Miniröris: Friskis & Svettis har utvecklat ett friskvårdsprogram som heter Miniröris för barn, där barnen får möjlighet att genom lek i grupp utföra olika rörelseprogram.

Grön Flagg: ”Håll Sverige rent” har utformat en certifiering för förskolor. Tillsammans med barnen ska arbetet med Grön Flagg leda till att att öka barnens medvetenhet om nedskräpning, återvinning, naturen och teknik. Förskolan är ”Grön flagg certifierad” sedan våren 2014, nu arbetar man vidare med tre delmål som återvinnig, livsstil och hälsa & vattenresurser. Dessa tre mål ska genomsyra den vardagliga verksamheten.

Språk: Sundbybergs stad har ett gemensamt fokusarbete med att öka den språkliga medvetenheten och synliggöra flerspråkigheten i verksamheten på våra förskolor. Vår enhet har valt att arbeta med detta genom att tillföra två huvudsakliga arbetsverktyg till samtliga verksamheter. ”Före Bornholmsmodellen” är ett verktyg för de äldre barnen 3-5 år, där vi arbetar kring sagor, ramsor och där vi bygger upp språksamlingar för att öka barnens språkförståelse. ”Babblarna” är ett verktyg för de yngre barnen 1-3 år, där vi arbetar med de första språkljuden som är den viktiga grunden för barnens språkutveckling. Babblarna är en viktig och levande del som vävs in i verksamheten. Enheten har en Språk/talpedagog knuten till sig.

Senast uppdaterad 21 maj 2018