Kullen

Grunden för en bra start på en dag i förskolan är ett varmt mottagande.

Kullen ligger i Lilla Alby. Vi har en stor gård delad på tre nivåer vilket ger möjligheter för barnen att ha olika aktiviteter under deras vistelse på vår förskola. Förskolan har plats för cirka 160 barn i åldrarna 1-6 år. Här finns fyra enheter. Barnen är delade i åtta olika grupper.

Pedagogerna på förskolan har en nära öppen dialog med barnen och föräldrarna. På Kullen vill vi skapa en förskola där alla BARN ska få höras, synas, finnas och känna stor trygghet i det. Vi vill att alla barn ska känna glädje i sin förskolevistelse, och utifrån det utveckla sin sociala kompetens och empatiska förmåga. Vi vill ge barnen positiva och glädjefyllda erfarenheter varje dag.

Pedagogiken

Förskolan lägger fokus på det enskilda barnet där man tar hänsyn till just ditt barns olika styrkor. Gruppaktiviteterna är planerade under alla veckodagar.
Vi delar ofta in barnen i mindre grupper, där vi har planerade aktiviteter utifrån teman som syftar till att på ett lustfyllt sätt arbeta med språk, matematik, och natur och teknik.
Vårt gemensamma pedagogiska arbete kommer att genomsyras av sagan som grund. Vi kommer arbeta med sagan inom de olika pedagogiska målområdena. barnen får återkommande Musikspråka - stunder där de med trummor och andra instrument får utforska och utveckla språk, samspel och musikalitet.

Arbetssättet på vår förskola speglas av läroplanen för förskolan (Lpfö98,Rev 2010) samt barnens egna intressen där alla pedagogerna aktivt är med i processerna.

I Sundbybergs stad arbetar alla förskolor med ett kompetenshöjande arbete (SKA - Systematiskt KvalitetsArbete). Målområdena i arbetet med barnen är språkutveckling, lek och sampel, matematik, teknik och naturvetenskap.

Grön Flagg
Kullens förskola arbetar med hållbar utveckling och använder Grön Flagg som ett sätt att göra miljöarbete till en naturlig del i vardagen. Detta år koncentrerar vi oss på kretsloppet.

Stödjer SOS Barnbyar
Förskolan är stolt över att stödja SOS Barnbyar. Vi arrangerar en vårmarknad en gång om året där pengarna vi får in går till SOS Barnbyar.

På förskolan har vi ett rörelserum vilket används till aktiviteterna så som skapande dans, musik och miniröris.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Liksom de andra kommunala förskolorna i Sundbybergs stad arbetar även Kullens förskola med olika gemensamma pedagogiska program och aktiviteter:

Start och Stegen (Stegvis) Pedagogiskt program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.

Språkprojekt Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.

Matematiksatsning Stärker förskolornas undervisning i matematik

Barn och rörelse Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat Mini-Röris, som är ett rörelseprogram från Friskis och Svettis.

Grön Flagg Grön Flagg är ett en certifiering och ett pedagogiskt verktyg som ger ett aktivt och långsiktigt arbete för en hållbar utveckling i skola och förskola.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter. 

Senast uppdaterad 21 maj 2018