Hagabergsgården

Hagabergsgården är Sundbybergs äldsta förskola. Den är centralt belägen med närhet till bibliotek, kommunikationer, skogsområden och flera parker.

Avdelningar

Hagagården består av fem avdelningar. Vi arbetar med åldershomogena grupper, vilket innebär att vi har en egen grupp för varje ålder. Knyttet, Småttingbo, Tomtebo, Rustibuss och Trollebo heter våra avdelningar.

Pedagogik

Vi på förskolan arbetar utifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 10). Genom den dagliga verksamheten erbjuder vi barnen aktiviteter där det ges möjligheter för de att utvecklas i språk, matematik, naturvetenskap och teknik, rörelse och hälsa samt social samvaro. Varje barn har en egen portfolio där hans/hennes utveckling dokumenteras med foton, reflektioner och eget skapande. Vi arbetar med en likabehandlingsplan som varje år ska utvärderas i förskolans plan för det systematiska kvalitetsarbetet.

Som åldershomogen förskola följer pedagogerna med sin barngrupp från att barnen skolas in till att de avslutar sin förskoletid. Detta skapar trygghet hos barn, föräldrar och pedagoger.

Varje avdelning är inredd efter just den åldersgrupp som är i lokalen. På så sätt används miljön som den tredje pedagogen.

Gruppen Rustibuss med fyraåringar bildar på hösten en utegrupp tillsammans med sina pedagoger. Då är de till stor del utomhus och de äter även ute. Gruppen har ett lekrum och ett matrum inomhus där de äter och vistas under den kallare delen av året.

Hagabergsgården driver också miljöarbete enligt Grön Flagg.

Föräldrainflytande

Vi är intresserade av vad du som förälder tycker och en gång per år ber vi dig att svara på en föräldraenkät som Sundbybergs stad delar ut till stadens alla föräldrar med barn i förskolan. Vi använder sedan resultatet för att förbättra vår verksamhet. Om du är intresserad så kan du som förälder gå med i vårt föräldraråd som ses två-tre gånger per termin. Varje termin bjuder vi in till föräldramöten. Utvecklings- och uppföljningssamtal för ditt barn genomförs varje år.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Alla kommunala förskolor arbetar med flera gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Start och Stegvis
Pedagogiska program som tränar barnen i viktiga sociala färdigheter och ökar deras emotionella kompetens.
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Matematiksatsningen
Stärker förskolornas undervisning i matematik.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Läs mer på sidan Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter.

Senast uppdaterad 21 maj 2018