Ekorren

Ekorren ligger i centrala Sundbyberg. Förskolan har fyra avdelningar; Röda, Gröna, Gula och Blåa. Lokalerna är rymliga, ljusa och trevliga. Gården är stor och kuperad, det finns gungor, sandlåda, klätterställning och lekhus. Vi har vår egen pulkabacke på vintern.

Sundbybergs kommunala förskolors vision

Vår pedagogiska miljö inspirerar, stimulerar och väcker barns nyfikenhet och lust att lära. Våra kompetenta och engagerade medarbetares gemensamma förhållningssätt präglas av respektfulla möten och en stark tilltro till alla individers förmåga. Barnens upplevelser är att de alltid står i fokus. Arbetsmiljön är god för såväl stor som liten. Föräldrar känner sig delaktiga och välkomna. Sundbybergs kommunala förskolor är mötesplatser för lärande och gemenskap.

Verksamhetsidé

Vi på Ekorren vill skapa en miljö där barnen känner sig välkomna. Barnen ska under sin förskoletid uppleva trygghet, bekräftelse och glädje. För att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik så är det viktigt att barnen känner tilltro till personalen. Det innebär att vi bemöter barnen med respekt. De ska känna sig bekräftade och sedda under hela dagen och de ska finnas en trygg famn att komma till när de behöver.

På Ekorren vill vi fostra barnen till självständiga individer. Vi kan göra det genom att ta reda på deras uppfattningar och upplevelser. Vi tycker att ett barn med eget tänkande kommer att bli ett nyfiket barn och vill utforska sin omgivning och miljö.     

Att arbeta med värdegrundsfrågor är en process som ständigt ska vara närvarande på Ekorren. Genom kontinuerliga diskussioner i arbetslaget kring värdegrundsfrågor hålls processen vid liv. På Ekorren arbetar vi för att öka barnens förmåga till att utveckla social kompetens. Det är grundpelaren för barnens fortsatta utveckling och för att de ska kunna fungera tillsammans med andra människor. Barn med social kompetens har lärt sig att visa respekt, kan leka och känna empati för andra. Därigenom underlättas lärandet.

Förskolans utformning

Ekorren ligger i centrala Sundbyberg på bottenvåningen i ett hyreshus. Förskolan har fyra avdelningar; Röda, Gröna, Gula och Blåa. Lokalerna är rymliga, ljusa och trevliga. Vi delar gård med kvarterets barn. Gården är stor och kuperad, det finns gungor, sandlåda, klätterställning och lekhus. Vi har vår egen pulkabacke på vintern.


Inskolning

Vi tillämpar en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att en förälder är tillsammans med sitt barn på förskolan och deltar i alla aktiviteter och rutiner under cirka 4-5 dagar. Tanken med denna typ av inskolning är att föräldrarna ska få en större inblick i verksamheten och därmed en större trygghet för sitt barns förskolevistelse.

Läroplanens målområden


Normer och värden

För att alla barn ska bli trygga och känna sig välkomna i förskolan strävar vi efter att alltid vara närvarande vuxna. Barnen ska kunna känna att de kan lita på, få hjälp och stöd av oss vuxna. Vi ser till varje enskilt barns specifika behov och bemöter barnet efter det. Pedagogerna ska ge positiva anknytningsmöjligheter till varje barn på förskolan. Det ska vara roligt att vara på Ekorren.

Vi lär barnen att bli ansvarstagande individer. Genom samtal och dialoger hjälper vi barnen till att börja reflektera över sitt eget handlande.

Vi arbetar med att utveckla barnens sociala och emotionella färdigheter genom att använda ”Start- och Stegvismaterialet”. Vi tänker extra på hur viktigt det är att vi pedagoger är goda förebilder i vårt bemötande av barn, föräldrar och varandra.

Utveckling och lärande

På förskolan finns en välplanerad verksamhet med pedagogiska aktiviteter. Vi arbetar med språk, matematik, natur/teknik, rörelse/hälsa, genus och Grön flagg. Dessa ämnen finns överallt i vardagen, vi pedagoger vill synliggöra detta genom lustfyllda upplevelser och lek. Vi arbetar med skapande, drama, rörelse, sång och musik. Pedagogerna väljer i samspel med barnen medvetet material som väcker lust, ger utmaningar och skapar nyfikenhet. Inom- och utomhusmiljön förnyas ständigt för att bäst stimulera den aktuella barngruppen.

Vi strävar efter att skapa lugna och trygga miljöer. Vi arbetar ofta i små grupper för att barnen ska komma till tals och att alla ska bli sedda. I den lilla gruppen ökar också chansen till delaktighet.

Vi arbetar med sagan som tema. Varje läsår röstar pedagogerna fram en sagobok som sedan blir den röda tråden i verksamheten.

”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” Lpfö98:10

Barns inflytande

Barn som känner att de har ett värde, att deras röst hörs och att de kan påverka, utvecklas till starka människor som vågar stå för sin åsikt.

Pedagogerna lyssnar till barnen och uppmuntrar dem att ifrågasätta och berätta vad de tycker och tänker, så att de känner sig delaktiga och kan påverka sin dag på förskolan. Vi tar till vara på barnens idéer.

Förskola och hem

Genom en bra och genomtänkt inskolning kan vi på Ekorren utföra en bra förskolestart för barn och föräldrar. Viktigt för samarbetet mellan förskolan och hemmet är de dagliga kontakterna, utvecklingssamtal, gårdsfester, föräldramöten, veckobrev mm.  Utvecklingssamtal är ett forum där vi och föräldrarna bland annat kan diskutera barnens utveckling. Genom föräldrarådet kan vi föra en dialog med föräldrarna, och de kan vara med och påverka förskolans arbete och komma med önskemål och idéer. På det sättet ökas föräldrarnas inflytande i verksamheten.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

På Ekorren har vi målet att övergången mellan förskolan och 6-årsverksmahet ska ske på ett så smidigt sätt som möjligt för barnen.

Innan barnet flyttar från förskolan till skolan, träffas förskolan och skolans pedagoger flera gånger och diskuterar övergångsprocessen. Det är föräldrar som besöker skolan tillsammans med sina barn.

Genus och jämställhetsarbete

Vi på Ekorren arbetar efter att alla barn oavsett kön får samma möjligheter. Barnen behandlas som unika individer och vi skapar en miljö där barnen förstå att alla har lika värde. Barnen styrs inte av traditionella könsmönster och könsroller utan de väljer sina lekar efter sitt intresse och villkor. För att öka våra kunskaper om ämnet deltar vi i olika utbildningar och kurser.  Vi håller genus frågor aktuella genom kontinuerliga diskussioner både i arbetslaget och på föräldramöten.

Livsstil och hälsa

Det är väldigt viktigt att barnen blir medvetna om vad som är nyttigt och bra för deras kropp, bra och nyttigt mat och rörelse. Barnen på Ekorren är utomhus minst en gång varje dag. Vi har planerade/fria rörelselekar både utomhus och inomhus.

En gång per år anordnar personalen ”Ekorren loppet” för alla barn på förskolan.

Barnen har olika rörelse aktiviteter på gården bland annat hinderbana. De får var sin medalj efter de har genomfört loppet.

Förskolans matsedel är utarbetad efter kostcirkeln. Grönsaker och/eller frukt serveras dagligen. Temat som vi har valt och arbetar efter för att få Grön flagg är ”Livsstil och hälsa”.

Omvärlden - mångkulturell verksamhet

Vi vill att barnen ska vara bekanta med sin närmiljö därför går vi på utflykter minst en gången i veckan. Barnen lär känna sin omgivning och tar del av naturen.

Vi går till teaterföreställningar som Sundbybergs kulturcentrum anordnar för oss.  Under Kulturveckan fokuserar vi extra på andra länders språk. Vi sjunger, räknar och pratar enkla fraser på olika språk såsom hej, tack och hejdå.  Vi vill att barnen ska få inblick i det svenska samhället och intresse för andra länder och kulturer.

Senast uppdaterad 21 maj 2018