Bävern

Förskolan Bävern ligger på Golfängarna nära stora grönområden, parker och skogspartier. Här är vi ofta ute. Vi har också nära till olika kommunikationer.

Avdelningar

Bävern har två avdelningar med barn i åldern 1-5 år på varje avdelning. Det arbetar tre pedagoger på varje avdelning.

Pedagogik

Vi har både gemensamma samlingar med alla barnen på förskolan, och samlingar då vi ses i mindre grupper. Varje vecka anordnas en teaterföreställning då antingen pedagogerna eller barnen spelar teater för resten av förskolan.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad. Vi har en egen kompost där vi sedan använder jorden till att sätta vår egen potatis.

Vi arbetar hela tiden med hur man är en bra kompis.

Ditt barn kommer i kontakt med matematiska begrepp under alla dagens olika rutiner såsom samlingar, mat, spel, sånger och ramsor. Språket används under hela dagen genom samtal, sagor, rim och ramsor, flanosagor, sagobackar, sagopåsar, fri lek, rollekar, bilder och språklådor. Genustänkandet är hela tiden med oss. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Målet är inte likhet utan fler valmöjligheter.

Vi arbetar med hälsa genom att vara ute mycket både på förmiddagen och eftermiddagen. Vi arbetar utifrån ett hälsoperspektiv genom att servera nyttiga måltider och äta mycket frukt och grönsaker. Vi arbetar också med teknik. Barnen får utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Gemensamma pedagogiska program och aktiviteter

Inom vår enhet arbetar vi med ett gemensamt utvecklingsarbete kring:
Språkprojekt
Stärker och utvecklar det språkmedvetna arbetssättet.
Normer och värden
Stärker och stimulerar utvecklingen kring barns förståelse för demokratiska värderingar.
Pedagogiska lärmiljöer
Goda lärmiljöer bidrar samt stödjer och stimulerar barns fortsatta utveckling och lärande.
Barn och rörelse
Vidareutvecklar arbetet med barn och rörelse genom bland annat genom Mini-Röris.

Visning av förskolan

Förskolan kommer ha visning av förskolan Tisdagen 8 maj  kl 15.30 då vi berättar om verksamheten och visar runt i lokalerna.
Vid intresse kontakta Lena Hallqvist på telefon 08-706 86 73 eller skicka e-post till lena.hallqvist@sundbyberg.se.

HBTQ certifierade

Under våren 2017 blev vår verksamhet klar med hbtq certifiering av vår verksamhet. Genom hbtq certifieringen har vi ökat kunskapen och medvetenheten hos oss medarbetare sett till våra barn och deras rättigheter, allas lika värde och bemötandet i våra mellanmänskliga möten utifrån ett hbtq perspektiv.

Vi arbetar kontinuerligt med utgångspunkt heteronormen och hbtq-frågor, de sju diskrimineringsgrunderna, mänskliga rättigheter i vardagen samt främja hbtq-personers rättigheter och möjligheter i den dagliga kontakten med våra barn och medborgare i Sundbybergs stad.

Senast uppdaterad 25 maj 2018